nam mô quan thế âm bồ tát

(Trong Kinh Bi Hoa, về kiếp qúa khứ, thuở đời Phật hướng dẫn Tạng, khi đức A Di Đà còn giúp Luân Vương, thì Bồ Tát thực hiện vị Thái tử loại nhất của Ngài, hiệu là Bất Thuấn. Lúc Thái tử đối trước đức hướng dẫn Tạng vạc đại nguyện rồi, Phật ngay tắp lự ban cho tới thương hiệu là Quán Thế Âm. Hiện bên trên, Bồ Tát ở cõi Cực Lạc phụ chung Phật A Di Đà nhưng mà hoằng hóa và tiếp dẫn bọn chúng sinh. Về sau, Bồ Tát nối tiếp vị đức A Di Đà nhưng mà trở nên Phật, hiệu là Biến Xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Vương Như Lai; trái đất Cực Lạc thay tên lại là Nhất Thế Trân hướng dẫn Sở Thành Tựu. Về phần nhân hạnh qủa đức cùng với sự ứng hóa của Bồ Tát, nhập kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, và Đại Bi đem rằng đến)

* Kinh Đại Bi Đà La Ni nói: “Nếu thường xuyên xưng thương hiệu và cúng nhường nhịn đức Bổn Sư tớ là Phật A Di Đà, thì sẽ tiến hành vô lượng phước, chi phí trừ vô lượng tội, khi mạng chung quy được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Bấy giờ đức Như Lai trả tay tiếp dẫn và xoa đầu kẻ ấy nhưng mà bảo rằng: “Người chớ kiêng dè hãi, vì như thế và đã được sinh về nước ta”.

Bạn đang xem: nam mô quan thế âm bồ tát

* Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký nói: “Kẻ này vạc lòng vô thượng Bồ Đề, nguyện sinh về Cực Lạc, đều được thấy cõi ấy, lại thấy Phật A Di Đà với những mặt hàng Bồ Tát và Thanh Văn. Người bại thấy như vậy rồi, sung sướng mừng khấp khởi, xướng lên rằng: “Nam Mô A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến đổi tri!” Bấy giờ nhập pháp hội đem 84.000 bọn chúng sinh đều vạc lòng người tình đề, nguyện trồng căn lành lặn và để được vãng sinh về Cực Lạc.

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Đại Nguyện

1. Nam tế bào hiệu viên thông, danh tự động bên trên, Quán Âm Như Lai quảng vạc hoằng thệ nguyện.

2. Nam tế bào nhứt niệm tâm vô tai quái quan ngại, Quán Âm Như Lai thông thường cư Nam Hải nguyện.

3. Nam tế bào trụ Ta Bà, U Minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu vãn đau khổ nguyện.

4. Nam tế bào mặt hàng ma quỷ trừ yêu thương tai quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy nan nguyện.

5. Nam tế bào thanh tịnh bình, thùy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lồ trặc tâm nguyện.

6. Nam tế bào đại kể từ bi, năng tin vui xả, Quán Âm Như Lai thông thường hành đồng đẳng nguyện.

7. Nam tế bào trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán Âm Như Lai thệ khử tam trang bị nguyện.

8. Nam tế bào vọng Nam nham, cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai già nua lan giải bay nguyện.

9. Nam tế bào tạo ra Pháp thuyền, du đau khổ hải, Quán Âm Như Lai phỏng tận bọn chúng sinh nguyện.

10. Nam tế bào chi phí tràng phan, hậu bảo hình mẫu Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

Xem thêm:

11. Nam tế bào Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Ðà lâu ký nguyện.

12. Nam tế bào đoan ngặt thân thiện, vô tỷ toại, Quán Âm Như Lai ngược tu thập nhị nguyện.

Quán Thân Tướng Ðức Quán Thế Âm (Quán Thế Âm Quán)

Này A Nan, Vi Đề Hy! Khi đang được thấy Phật Vô Lượng Thọ rõ rệt rồi, lại nên quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Đại Sĩ này thân thiện cao tám mươi muôn ức mãng cầu tự tha bổng tự tuần, sắc tử kim, đảnh đem nhục nối tiếp. Viên quang đãng điểm đầu của Bồ Tát, từng phía đều rộng lớn trăm ngàn tự tuần. Trong viên quang đãng đem năm trăm Hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Mỗi vị hóa Phật đều phải có năm trăm Hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên thực hiện thị fake. Trong thân thiện quang đãng của Bồ Tát hiện nay toàn bộ sắc tướng mạo của ngũ đạo bọn chúng sinh.

Bồ Tát đầu team thiên quan lại tự hóa học báu Tỳ Lăng Già Ma Ni. Nơi thiên quan lại mang trong mình một vị Hóa Phật đứng, cao nhị mươi lăm tự tuần. Quán Thế Âm Đại Sĩ mặt mũi như sắc vàng Diêm Phù Ðàn, tướng mạo bạch hào thân thiện song mi đem đầy đủ sắc thất bảo, chiếu rời khỏi tám muôn tứ ngàn loại quang đãng minh. Mỗi ánh quang đãng minh đem vô lượng vô số trăm ngàn Hóa Phật. Mỗi vị Hóa Phật lại sở hữu vô số Hóa Bồ Tát thực hiện thị fake. Các Hóa Bồ Tát này biến đổi hiện nay tự động bên trên giàn giụa từng chục phương trái đất.

Cánh tay của Bồ Tát như sắc hoa sen hồng, đem tám mươi ức tia sáng sủa nhiệm mầu nhường nhịn như chuỗi anh lạc, nhập ấy hình thành toàn bộ việc nghiêm túc. Án Thư tay Bồ Tát như năm trăm ức sắc tạp liên hoa, điểm đầu từng ngón tay đem tám muôn tứ ngàn lằn chỉ đẹp nhất nhường nhịn như đường nét vẽ của cái ấn. Mỗi lằn chỉ đều phải có tám muôn tứ ngàn sắc, từng sắc lại sở hữu tám muôn tứ ngàn tia sáng sủa nhu nhuyễn soi từng những điểm. Bồ Tát thông thường sử dụng tay báu này tiếp dẫn bọn chúng sinh những cõi.

Nơi lòng cẳng bàn chân của Quán Thế Âm Đại sĩ đem tướng mạo thiên bức luân. Khi Bồ Tát giở chân lên, kể từ điểm luân tướng mạo ấy hóa hình thành năm trăm ức đài quang đãng minh. Lúc nhằm chân xuống đương nhiên đem vô số hoa rubi quái ni tuôn rải tản mác từng toàn bộ điểm.

Ngoài rời khỏi, những tướng mạo không giống điểm thân thiện người tình Tát đều khá đầy đủ và xinh xắn như đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn; duy trừ nhục nối tiếp và tướng mạo Vô Kiến Ðảnh là ko tự Phật.

Đây là môn tưởng sắc thân thiện sống động của Bồ Tát Quán Thế Âm, thuộc sở hữu phép tắc quán loại chục.

Đoạn chánh văn bên trên phía trên đang được biểu diễn miêu tả chơn thân thiện của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu "năm trăm Hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni Như Lai" là chỉ cho tới chư Hóa Phật đều cao một trượng sáu và đem đầy đủ phụ thân mươi nhị tướng mạo như thân thiện tướng mạo của đức Thích Ca Mâu Ni. Những tướng mạo kỳ lạ điểm tay của Bồ Tát, tiêu biểu vượt trội cho tới năng dụng kể từ bi, sự hóa hiện nay điểm chân hiển thị về ngược pháp công đức. "Thiên bức luân" là hình tướng mạo bánh xe cộ đem ngàn cây căm. Câu "duy trừ nhục nối tiếp và tướng mạo Vô Kiến Ðảnh là ko tự Phật" hiển minh phần ngược nguyện của Bồ Tát ko tự Phật, nên nhị tướng mạo ấy nên tầm thường rộng lớn.

A Nan! Nếu bọn chúng sinh này mong muốn quán thân thiện tướng mạo của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên nên quán tưởng đúng thật vậy. Kẻ tu trở nên môn quán nầy không hề bắt gặp những tai ương, trừ tinh khiết nghiệp chướng và tội lỗi nhập vô số kiếp tử sinh. Chúng sinh chỉ nghe thương hiệu vị Bồ Tát ấy còn được vô lượng phước, huống nữa là quán kỹ sắc thân? Kẻ này mong muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, trước nên quán nhục nối tiếp bên trên đảnh, tiếp quán cho tới thiên quan lại, từng nào tướng mạo không giống cũng theo lần lượt quán cho tới rõ rệt, như thấy những lằn chỉ trong lòng bàn tay.

Xem thêm: xem ngày tốt tháng 4 năm 2018

Quán như vậy, gọi là chánh quán. Nếu tưởng sai không giống, là cùn quán.

Đoạn văn bên trên, đức Phật đang được nhấn rõ ràng lại nghi tiết tu quán. Quán Thế Âm Bồ Tát đem bạn dạng nguyện lần giờ cứu vãn đau khổ, bọn chúng sinh này chỉ thông thường xưng niệm thương hiệu cũng khá được trừ tội, sinh phước, ngoài những tai nạn đáng tiếc, huống chi là quán cho tới sắc thân? Cho nên kẻ này tu trở nên môn quán này, không chỉ hiện nay đời được quyền lợi, mà lúc lâm cộng đồng cũng chắc chắn là sẽ tiến hành sinh về Tây phương vậy.

Trích từ: Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao - Việt dịch HT Thích Thiền Tâm