từ 1 đến 100

Học cơ hội hiểu và viết lách những kể từ vựng về số kiểm điểm vô giờ đồng hồ Anh là kỹ năng và kiến thức cần thiết nhưng mà những bé xíu cần thiết nắm rõ khi chính thức xúc tiếp với ngôn từ này. Vì vậy, vô nội dung bài viết tiếp sau đây, ELSA Speak tiếp tục ra mắt cho tới những bậc bố mẹ và những bé xíu những kể từ vựng về số kiểm điểm giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100.

Cách hiểu và viết lách số kiểm điểm giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100

SốSố kiểm điểm (Cardinal Numbers)Phiên âm (Anh Mỹ)
1One/wʌn/
2Two/tu/
3Three/θri/
4Four/fɔr/
5Five/faɪv/
6Six/sɪks/
7Seven/ˈsɛvən/
8Eight/eɪt/
9Nine/naɪn/
10Ten/tɛn/
11Eleven/ɪˈlɛvən/
12Twelve/twɛlv/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
14Fourteen/fɔrˈtin/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
16Sixteen/sɪks ˈtin/
17Seventeen/sɛvənˈ tin/
18Eighteen/eɪ ˈtin/
19Nineteen/naɪnˈtin/
20Twenty/ˈtwɛn ti/
21Twenty-One/ˈtwɛn ti wʌn/
22Twenty-Two/ˈtwɛn ti tu/
23Twenty-Three/ˈtwɛn ti θri/
24Twenty-Four/ˈtwɛn ti fɔr/
25Twenty-Five/ˈtwɛn ti faɪv/
26Twenty-Six/ˈtwɛn ti sɪks/
27Twenty-Seven/ˈtwɛn ti ˈsɛvən/
28Twenty-Eight/ˈtwɛn ti eɪt/
29Twenty-Nine/ˈtwɛn ti naɪn/
30Thirty/ˈθɜr ti/
31Thirty-One/ˈθɜr ti wʌn/
32Thirty-Two/ˈθɜr ti tu/
33Thirty-Three/ˈθɜr ti θri/
34Thirty-Four/ˈθɜr ti fɔr/
35Thirty-Five/ˈθɜr ti faɪv/
36Thirty-Six/ˈθɜr ti sɪks/
37Thirty-Seven/ˈθɜr ti ˈsɛvən/
38Thirty-Eight/ˈθɜr ti eɪt/
39Thirty-Nine/ˈθɜr ti naɪn/
40Forty/ˈfɔː ti/
41Forty-One/ˈfɔː ti wʌn/
42Forty-Two/ˈfɔː ti tu/
43Forty-Three/ˈfɔː ti θri/
44Forty-Four/ˈfɔː ti fɔr/
45Forty-Five/ˈfɔː ti faɪv/
46Forty-Six/ˈfɔː ti sɪks/
47Forty-Seven/ˈfɔː ti ˈsɛvən/
48Forty-Eight/ˈfɔː ti eɪt/
49Forty-Nine/ˈfɔː ti naɪn/
50Fifty/ˈfɪf ti/
51Fifty-One/ˈfɪf ti wʌn/
52Fifty-Two/ˈfɪf ti tu/
53Fifty-Three/ˈfɪf ti θri/
54Fifty-Four/ˈfɪf ti fɔr/
55Fifty-Five/ˈfɪf ti faɪv/
56Fifty-Six/ˈfɪf ti sɪks/
57Fifty-Seven/ˈfɪf ti ˈsɛvən/
58Fifty-Eight/ˈfɪf ti eɪt/
59Fifty-Nine/ˈfɪf ti naɪn/
60Sixty/ˈsɪks ti/
61Sixty-One/ˈsɪks ti wʌn/
62Sixty-Two/ˈsɪks ti tu/
63Sixty-Three/ˈsɪks ti θri/
64Sixty-Four/ˈsɪks ti fɔr/
65Sixty-Five/ˈsɪks ti faɪv/
66Sixty-Six/ˈsɪks ti sɪks/
67Sixty-Seven/ˈsɪks ti ˈsɛvən/
68Sixty-Eight/ˈsɪks ti eɪt/
69Sixty-Nine/ˈsɪks ti naɪn/
70Seventy/ˈsɛvən ti/
71Seventy-One/ˈsɛvən ti wʌn/
72Seventy-Two/ˈsɛvən ti tu/
73Seventy-Three/ˈsɛvən ti θri/
74Seventy-Four/ˈsɛvən ti fɔr/
75Seventy-Five/ˈsɛvən ti faɪv/
76Seventy-Six/ˈsɛvən ti sɪks/
77Seventy-Seven/ˈsɛvən ti ˈsɛvən/
78Seventy-Eight/ˈsɛvən ti eɪt/
79Seventy-Nine/ˈsɛvən ti naɪn/
80Eighty/ˈeɪ ti/
81Eighty-One/ˈeɪ ti wʌn/
82Eighty-Two/ˈeɪ ti tu/
83Eighty-Three/ˈeɪ ti θri/
84Eighty-Four/ˈeɪ ti fɔr/
85Eighty-Five/ˈeɪ ti faɪv/
86Eighty-Six/ˈeɪ ti sɪks/
87Eighty-Seven/ˈeɪ ti ˈsɛvən/
88Eighty-Eight/ˈeɪ ti eɪt/
89Eighty-Nine/ˈeɪ ti naɪn/
90Ninety/ˈnaɪn ti/
91Ninety-One/ˈnaɪn ti wʌn/
92Ninety-Two/ˈnaɪn ti tu/
93Ninety-Three/ˈnaɪn ti θri/
94Ninety-Four/ˈnaɪn ti fɔr/
95Ninety-Five/ˈnaɪn ti faɪv/
96Ninety-Six/ˈnaɪn ti sɪks/
97Ninety-Seven/ˈnaɪn ti ˈsɛvən/
98Ninety-Eight/ˈnaɪn ti eɪt/
99Ninety-Nine/ˈnaɪn ti naɪn/
100One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/

Hướng dẫn cơ hội dùng số kiểm điểm vô giờ đồng hồ Anh

số kiểm điểm giờ đồng hồ anh từ 1 đến 100

Trong giờ đồng hồ Anh, số kiểm điểm (Cardinal numbers) được dùng nhằm diễn tả ý trong số văn cảnh sau:

Bạn đang xem: từ 1 đến 100

Kiểm tra phân phát âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click đồ sộ start recording!

Recording... Click đồ sộ stop!

loading

Ngữ cảnhVí dụ
Đếm số lượngAnna has three dogs.
→ Anna với 3 con cái chó.
Biểu thị chừng tuổiI am twenty six years old.
→ Tôi 26 tuổi hạc.
Số năng lượng điện thoại My phone number is zero nine zero nine three zero two one eight three.
→ Số điện thoại thông minh của tôi là: 090 930 21 83.
Biểu thị năm Ho Chi Minh president was born in 1890.
→ Chủ tịch Xì Gòn sinh vào năm 1890.

Cách dịch số kiểm điểm trở thành số trật tự vô giờ đồng hồ Anh

Khác với số kiểm điểm, số trật tự vô giờ đồng hồ Anh dùng làm diễn tả loại hạng, tháng ngày hoặc về địa điểm của một vật nào là cơ vô một sản phẩm. Cùng thăm dò hiểu cơ hội trả số kiểm điểm giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100 trở thành số trật tự tại đây nhé.

1. Trường ăn ý quánh biệt

Những số trật tự kết thúc đẩy là số 1 (1st, 21st, 31st,…) được viết lách là first, twenty first, thirty first,… còn 11th được viết lách là eleventh.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
1One /wʌn/
11Eleven /ɪˈlɛvən/
21Twenty-one /ˈtwɛn ti wʌn/
31Thirty-one/ˈθɜrdi wʌn/
41Forty-one/ˈfɔrti wʌn/
51Fifty-one/ˈfɪfti wʌn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
1stFirst/ˈfɝːst/
11thEleventh/ɪˈlev.ənθ/
21stTwenty-first/ˌtwen.tiˈfɜːst/
31stThirty-first/ˈθɜrdi fɜrst/
41stForty-first/ˈfɔrti fɜrst/
51stFifty-first/ˈfɪfti fɜrst/

Những số kết thúc đẩy là số 2 (2nd, 22nd, 32nd,…) được viết lách là second, twenty second, thirty second,… còn 12th sẽ tiến hành viết lách là twelfth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
2Two/tu/
12Twelve/twɛlv/
22Twenty-two/ˈtwɛn ti tu/
32Thirty-two/ˈθɜrdi tu/
42Forty-two/ˈfɔrti tu/
52Fifty-two/ˈfɪfti tu/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
2ndSecond/ˈsek.ənd/
12thTwelfth/twelfθ/
22ndTwenty-second/ˈtwɛnti ˈsɛkənd/
32ndThirty-second/ˈθɜrdi ˈsek.ənd/
42ndForty-second/ˈfɔrti ˈsek.ənd/
52ndFifty-second/ˈfɪfti ˈsek.ənd/

Những số kết thúc đẩy là số 3 (3rd, 23rd, 33rd,…) được viết lách là third, twenty third, thirty third,… còn 13th được viết lách là thirteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
3Three/θri/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
23Twenty-three/ˈtwɛn ti θri/
33Thirty-three/ˈθɜrdi θri/
43Forty-three/ˈfɔrti θri/
53Fifty-three/ˈfɪfti θri/
83Eighty-three/ˈeɪti θri/
93Ninety-three/ˈnaɪnti θri/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
3rdThird/θɜːd/
13thThirteenth/θɜːˈtiːnθ/
23rdTwenty-third/twelfθ ˈθɜːd/
33rdThirty-third/ˈθɜrdi θɜːd/
43rdForty-third/ˈfɔrti θɜːd/
53rdFifty-third/ˈfɪfti θɜːd/
83rdEighty-third/ˈeɪti θɜːd/
93rdNinety-third/ˈnaɪnti θɜːd/

Những số kết thúc đẩy là số 5 (5th, 25th, 35th,…) được viết lách là fifth, twenty fifth, thirty fifth,…

Cách viếtSố đếmPhiên âm
5Five/faɪv/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
25Twenty-five/ˈtwɛn ti faɪv/
35Thirty-five/ˈθɜrdi faɪv/
45Forty-five/ˈfɔrti faɪv/
55Forty-five/ˈfɪfti faɪv/
85Eighty-five/ˈeɪti faɪv/
95Ninety-five/ˈnaɪnti faɪv/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
5thFifth/fɪfθ/
15thFifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/
25thTwenty-fifth/ˌtwen.tiˈ fɪfθ/
35thThirty-fifth/ˈθɜrdi fɪfθ/
45thForty-fifth/ˈfɔrti fɪfθ/
55thFifty-fifth/ˈfɪfti fɪfθ/
85thEighty-fifth/ˈeɪti fɪfθ/
95thNinety-fifth/ˈnaɪnti fɪfθ/

Những số kết thúc đẩy là số chín (9th, 29th, 39th,…) được viết lách là ninth, twenty ninth, thirty ninth,… còn 19th được viết lách là nineteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
9Nine/naɪn/
19Nineteen/naɪnˈtin/
29Twenty-nine/ˈtwɛn ti naɪn/
39Thirty-nine/ˈθɜrdi naɪn/
49Forty-nine/ˈfɔrti naɪn/
59Fifty-nine/ˈfɪfti naɪn/
89Eighty-nine/ˈeɪti naɪn/
99Ninety-nine/ˈnaɪnti naɪn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
9thNinth/naɪnθ/
19thNineteenth/ˈnaɪnˈtinθ/
29thTwenty-ninth/ˈtwɛn ti naɪnθ/
39thThirty-ninth/ˈθɜrdi naɪnθ/
49thForty-ninth/ˈfɔrti naɪnθ/
59thFifty-ninth/ˈfɪfti naɪnθ/
89thEighty-ninth/ˈeɪti naɪnθ/
99thNinety-ninth/ˈnaɪnti naɪnθ/
Số đếmPhiên âmDịch nghĩaSố loại tựViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
Nine/naɪn/Số chínNinth9th/naɪnθ/Thứ chín
Nineteen/naɪnˈtin/Số chục chínNineteenth19th/ naɪnˈtin θ/Thứ chục chín
Twenty nine/ˈtwɛn ti naɪn/Số nhì mươi chínTwenty ninth29th/ ˈtwɛn ti naɪnθ /Thứ nhì mươi chín

2. Trường ăn ý với vẹn toàn tắc

Để dịch số kiểm điểm trở thành số trật tự vô giờ đồng hồ Anh, các bạn chỉ việc thêm thắt “th” phía sau số kiểm điểm.

Ví dụ:

– four -> fourth

– eleven -> eleventh

Một chú ý nhỏ là với những số tròn xoe chục và kết thúc đẩy tự âm “y”, khi trả sang trọng số trật tự, bạn phải quăng quật “y” và thay cho tự “ei” trước lúc thêm thắt đuôi “th”.

Từ vựngViết tắtPhiên âm
Twentieth20th/ˈtwen.ti.əθ/
Thirtieth30th/ˈθɜː.ti.əθ/
Fortieth40th/ˈfɔː.ti.əθ/
Fiftieth50th/ˈfɪf.ti.əθ/
Sixtieth60th/ˈsɪk.sti.əθ/
Seventieth70th/ˈsev.ən.ti.əθ/
Eightieth80th/ˈeɪ.ti.əθ/
Ninetieth90th/ˈnaɪn.ti.əθ/

Bài tập luyện về số kiểm điểm và số trật tự vô giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100 (Có đáp án)

Bài tập luyện 1:  Nối những kể từ vựng ứng ở cả hai cột

1stA-Ninth
2ndB-Eleventh
3rdC-First
4thD-Tenth
5thE-Twelfth
6thF-Second
7thG-Third
8thH-Fourth
9thI-Eighth
10thJ-Fifth
11thK-Sixth
12thL-Seventh

Bài tập luyện 2: Viết dạng không thiếu thốn những số sau:

Câu 1: Số kiểm điểm 1475Câu 6: Số kiểm điểm 19846
Câu 2: Số năm 1987Câu 7: 67th
Câu 3: 21stCâu 8: Số điện thoại thông minh 165 842 975
Câu 4: 92ndCâu 9: Số năm 2017
Câu 5: Số kiểm điểm 198Câu 10: 53rd

Bài tập luyện 3: Chọn đáp án đúng:

Câu 1: I have breakfast at … o’clock

A. sixth

B. six

Câu 2: My brother is … in his class.

A. six

B. sixth

Câu 3: Harry is … years old.

A. ten

B. tenth

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

Câu 4: Today is … of June.

A. 10

B. 10th

Câu 5: It costs … pound.

A. one

B. first

Câu 6: He won the … prize.

A. 1st

B. 1

Câu 7: It takes … hours đồ sộ get from Ha Noi đồ sộ nước Australia by plane.

A. 10th

B. 10

Câu 8: It’s the … day of our holiday in Texas.

A. fifth

B. five

Câu 9: My mom just bought … boxes of candy.

A. three

B. third

Câu 10: That was his goal in the last … games.

A. three

B. third

ĐÁP ÁN

Bài tập luyện 1:

1st-C2nd-F3rd-G4th-H5th-J6th-K
7th-L8th-I9th-A10th-D11th-B12th-E

Bài tập luyện 2:

Câu 1: one thousand four hundred and seventy-fiveCâu 6: nineteen thousand eight hundred and forty-six
Câu 2: nineteen eight-sevenCâu7: sixty-seventh
Câu 3: twenty-firstCâu 8: one six five-eight four two-nine seven five
Câu 4: ninety-secondCâu 9: two thousand and seventeen
Câu 5: one hundred and ninety-eightCâu 10: fifty-third

Bài tập luyện 3:

1. B2. B3. A4. B5. A
6. A7. B8. A9. A10. A

Ngoài rời khỏi, để giúp đỡ con cái ghi ghi nhớ số trật tự và số kiểm điểm giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất, bố mẹ hoàn toàn có thể chỉ dẫn con cái học tập và tập luyện với phần mềm ELSA Speak.

Ứng dụng được kiến thiết phù phù hợp với từng độ tuổi, con cái sẽ tiến hành xúc tiếp với phong phú và đa dạng bài bác tập luyện, hướng đến cách tân và phát triển toàn vẹn những kĩ năng nghe, nhấn giọng, đối thoại và ngữ điệu.

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

Đặc biệt, ELSA Speak là phần mềm tiền phong technology AI với kỹ năng phân phát hiện nay lỗi phân phát âm của người tiêu dùng, kể từ cơ chỉ dẫn cơ hội sửa thay đổi tức thì.

ELSA Speak còn chiếm hữu kho kể từ vựng lớn lao bao hàm rộng lớn 290 chủ thể thông thườn, chung con cái cách tân và phát triển vốn liếng kể từ vựng và kỹ năng tiếp xúc nhanh gọn lẹ. Với những ưu thế hơn hẳn, ELSA Speak được xem là dụng cụ tâm đắc, tương hỗ những con cái học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất.

Bé học tập giờ đồng hồ Anh nằm trong ELSA Speak

Với nội dung bài viết bên trên trên đây, có lẽ rằng những bậc bố mẹ và những con cái đang được thu nhặt được không ít kỹ năng và kiến thức hữu ích tương quan cho tới số trật tự và số kiểm điểm giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100. Các con cái hãy tập luyện và ôn tập luyện thường ngày nhằm ghi ghi nhớ và dùng kỹ năng và kiến thức bên trên một cơ hội thạo nhất nhé!