tính giá trị của biểu thức lớp 3

4.4/5 - (135 bình chọn)

Chuyên đề: Tính độ quý hiếm của biểu thức – Toán lớp 3

Ghi nhớ:

– Biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn, chỉ mất quy tắc nằm trong, trừ (hoặc nhân, chia) tiến hành theo dõi trật tự kể từ trái ngược lịch sự cần. – Biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn và kết hợp những quy tắc tính, tiến hành nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 3

– Biểu thức đem vết ngoặc đơn, tiến hành vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Bài 1: 

a) (563+ 126 ) x 2

b) 4 x 108 + 157 =

c)1243 – 366    : 3

d)435 : 5 + 582  =

e)153 + 638 – 470 =

Bài 2:  Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 3  x  ( 89424  –  72813 )                 

b. 24368  +  15336  :  3

c. 72009  :  3  x  2                              

d. 2  x  45000  :  9

e. 15 840 + 32046 : 7                         

f. 32 464 : 8 – 3956

g. 15 840 + 8972 x 6                           

i. (12 879 – 9 876) x 4

h. 239 + 1267 x  3=                             

l. 2505 : ( 403 –  398)=

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

( 4672 + 3583) : 5                                                  1956 + 2126 x 4

4672 – ( 3583 – 193)                                          2078 – 3328 : 4

Bài 4:  Viết biểu thức rồi tính độ quý hiếm cuả biểu thức:

a. 45 phân chia mang lại 5 nhân với 7      

b. 1535 phân chia mang lại 5 cùng theo với 976                               

c. 236 nhân với 2 trừ lên đường 195

d. 1562 phân chia mang lại 3 nhân với 4

Bài 5: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau

a) 78 x 6 + 345                      c) 56  + 67 x 6

b) 378 + 324 : 3                     d) 288 : 6 x 7

Bài 6. 25x4x7;                       216×3 : 6;               990 :3 : 6;                480 :8 x 7;              125×2:5

Bài 7. 800 – 253×3;               38×7 + 405;            900 – 399×2

Bài 8. 262:2+645;                  903:3+429;             899 + 906 :6

Bài 9. 99:5 – 107;                   954:9-106;              204 – 826:7               302- 816 :8

Bài 10. 805 – (256+399);                        193 – (699 – 570)

Bài 11.(105+269) x 4;                              (218 – 96) x 6                       (390-99)x9

Bài 12. (896 + 74) :5                                (957-559) : 9                        (309 – 27) : 6

Bài 13. 56821 – 37585 : 5;                       (76085 + 12007):3;               32615 + 12402 : 2

Bài 14. 99927 : (10248:8 – 1272);                                      (10356×5 – 780) : 6

Bài 1.

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 205 + 60 + 3                      268 – 68 + 17

b) 462 – 0 + 7                          387 – 7 – 80

Bài giải:

a) 205 + 60 + 3   = 265 + 3 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217

b) 462 – 0 + 7 =  462 + 7 = 467

387 – 7 – 80 = 380 – 80 = 300

Bài 2:

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 15 x 3 x 2                  48 : 2 : 6

b) 8 x 5 : 2                     81 : 9 x 7

Bài giải:

a) 15 x 3 x 2 = 45 x 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

b) 8 x 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81 : 9 x 7 = 9 x 7 = 63

Bài 3:

Điền vết ( > < = ) quí hợp:

55 : 5 x 3 ….. 32

47 …. 84 – 34 – 3

20 + 5 …. 40 : 2 + 6

Bài giải:

55 : 5 x 3 > 32

47 = 84 – 34 – 3

20 + 5< 40 : 2 + 6

Luyện tập luyện Tính độ quý hiếm biểu thức

Câu 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 87 + 92 – 32

b. 138 – 30 – 8

c. 30 ⨯ 2 : 3

d. 80 : 2 ⨯ 4

Câu 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 927 – 10 ⨯ 2

b. 163 + 90 : 3

c. 90 + 10 ⨯ 2

d. 106 – 80 : 4

Câu 3. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 89 + 10 ⨯ 2

b. 25 ⨯ 2 + 78

c. 46 + 7 ⨯ 2

d. 35 ⨯ 2 + 90

Câu 4. Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của chính nó (theo mẫu):

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1.

a. 87 + 92 – 32 = 179 – 32

= 147

b. 138 – 30 – 8 = 108 – 8

= 100

c. 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

= 20

d. 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

= 160

Câu 2.

a. 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

= 907

b. 163 + 90 : 3 = 163 + 30

= 193

c. 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

= 110

d. 106 – 80 : 4 = 106 – 20

= 86

Câu 3.

a. 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

= 109

b. 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

= 128

c. 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

= 60

d. 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

= 160

Câu 4.

Xem thêm: cảm giác bị lừa dối trong tình yêu

CHUYÊN ĐỀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (NÂNG CAO LỚP 3)

1. Tính độ quý hiếm biểu thức sau bằng phương pháp hợp lí nhất:

a. 1234 + 567 + 246 + 753             c. 1357 – 2468 + 5678 – 357

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b. 1234 + 1357 + 3456 + 9753          d. 2345 + 1246 – 246 – 345

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Tính nhanh chóng độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. 12 x 3 + 4 x 12 + 12 x 13           c. 15 x 16 + 2 x 15 – 30 x 2

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b. 14 x 6 + 2 x 14 + 28               d. 12 x 2 + 24 + 48 x 8 – 96 x 4

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Từ 1 cho tới 100 đem từng nào số hạng.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Tính bằng phương pháp hợp lí độ quý hiếm những biểu thức:

a. 1 + 2 + 3 +…..+ 99 + 100               b. 2 + 4 + 6 + ……+ 98 + 100

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Cho sản phẩm số: 0, 3, 6, 9….

a. Nêu quy luật của sản phẩm số bên trên và dò la số loại 18 của dãy

b. Tính tổng của 18 số hạng thứ nhất của sản phẩm số cơ.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Cho sản phẩm số: 1, 5, 9, 13, 17…..

a. Nêu quy luật và cho biết thêm số loại trăng tròn của sản phẩm số bên trên là số nào?

b. Tính tổng của trăng tròn số hạng thứ nhất của sản phẩm số bên trên.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Cho sản phẩm số : 0, 4, 8, 12, …., 100

a. thạo 100 là số sau cùng của sản phẩm bên trên. Hỏi sản phẩm bên trên đem từng nào số?

b. Tính tổng của 10 số hạng sau cùng của sản phẩm bên trên.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Người tao sử dụng những chữ số nhằm đặt số trang sách của một cuốn sách giáo khoa dày 102 trang. Hỏi cần sử dụng toàn bộ từng nào chữ số nhằm tiến công không còn được số trang của cuốn sách đó?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

9. Người tao viết lách liên tục những số ngẫu nhiên từ là 1 cho tới 100 trở thành một vài ngẫu nhiên có rất nhiều chữ số. Hỏi số ngẫu nhiên cơ đem toàn bộ từng nào chữ số?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Để đặt số trang của một cuốn sách giáo khoa, một chỉnh sửa viên đang được cần sử dụng toàn bộ 300 chữ số. Hỏi cuốn sách cơ dày từng nào trang?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 3): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 205 + 60 + 3

268 – 68 + 17

b) 462 – 40 + 7

387 – 7 – 80

Lời giải:

a) 205 + 60 + 3 = 265 + 3

= 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17

= 217

b) 462 – 40 + 7 = 422 + 7

= 429

387 – 7 – 80 = 380 – 80

= 300.

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 3):

a) 15 x 3 x 2

48: 2: 6

b) 8 x 5: 2

81: 9 x 7

Lời giải:

a) 15 x 3 x 2 = 45 x 2

= 90

48: 2: 6 = 24: 6

= 4

b) 8 x 5: 2 = 40: 2

= 20

81: 9 x 7 = 9 x 7

= 63.

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 3):

Bài 4 (trang 79 SGK Toán 3): Mỗi gói mì khối lượng 80g, từng vỏ hộp sữa khối lượng 455g. Hỏi 2 gói mì và một hộp sữa khối lượng từng nào gam?

Lời giải:

2 gói mì cân nặng nặng:

80 x 2 = 160 (g)

Cả 2 gói mì và một hộp sữa cân nặng nặng:

Xem thêm: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

160 + 455 = 615 (g).

Đáp số: 615 g