tính giá trị biểu thức lớp 4

Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

Trong toán học tập, biểu thức là một trong phương pháp để màn trình diễn một luật lệ tính hoặc một độ quý hiếm. Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta tiếp tục triệu tập vô việc tính độ quý hiếm của biểu thức.

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Để tính độ quý hiếm của biểu thức này, tất cả chúng ta tiến hành luật lệ nằm trong kể từ nên qua chuyện trái ngược như sau:

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

hướng dẫn phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức toán lớp 4 đơn giản và giản dị nhất

1 nằm trong 7 vị 8, ghi chép 8
5 nằm trong 4 vị 9, ghi chép 9
9 nằm trong 7 vị 16, ghi chép 6 lưu giữ 1
2 nằm trong 4 vị 6 thêm một vị 7, ghi chép 7
Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 là 177698.

Tính độ quý hiếm của biểu thức

Để tính độ quý hiếm của một biểu thức, tất cả chúng ta tiến hành những luật lệ tính vô biểu thức tê liệt theo như đúng trật tự ưu tiên của những luật lệ tính. Cụ thể, tất cả chúng ta tiến hành những luật lệ tính nhân và phân tách trước, rồi tiến hành những luật lệ tính nằm trong và trừ.

Bài tập dượt áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

Bài tập

Tính độ quý hiếm của biểu thức sau: 14 x 3 + 8 – 7 x 2

Bài giải

Thực hiện nay những luật lệ tính vô biểu thức theo như đúng trật tự ưu tiên, tao có:

7 x 2 vị 14
14 nằm trong 14 vị 28
28 trừ 8 vị 20
20 nằm trong 42 vị 62

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 14 x 3 + 8 – 7 x 2 là 62.

Phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức:

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao tiến hành đo lường kể từ trái ngược qua chuyện nên. Nếu vô biểu thức, sở hữu cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau. Nếu vô biểu thức, sở hữu vết ngoặc, tao tiến hành luật lệ tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức sở hữu luật lệ nằm trong như sau:

Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục mang lại trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn. Vận dụng đặc thù phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi. Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

Giải bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức

Ví dụ:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay luật lệ tính theo đòi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

Bài 1:

a) Tính độ quý hiếm biểu thức: 16 + 4748 + 142 – 183

b) Tính độ quý hiếm biểu thức: 472819 + 174 – 19 x 98

c) Tính độ quý hiếm biểu thức: 5647 – 18 + 1874 : 2

d) Tính độ quý hiếm biểu thức: 87 x 192 – 216 : 6

Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức và luật lệ tính đơn giản

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 103 + 91 + 47 + 9 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 92 = 1216

Bài 3: Tìm độ quý hiếm của Y

a) nó x 5 = 1948 + 247 ⇒ nó = 439

b) nó : 3 = 190 – 90 ⇒ nó = 300

c) nó – 8357 = 3829 x 2 ⇒ nó = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4 ⇒ nó = 91

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính

a) 1245 + 2837 = 4082

b) 2021 + 194857 = 196878

c) 198475 – 28734 = 169741

d) 987643 – 2732 = 984911

Bài 5: Tìm số lít dầu bán tốt từng ngày

Giả sử số lít dầu bán tốt ngày loại nhất là x thì số lít dầu bán tốt ngày loại nhì là x – 124.

Vậy tổng số lít dầu bán tốt là:

x + (x – 124) = 5124 ⇒ x = 2624

Vậy thường ngày bán tốt 2624 lít dầu.

Xem thêm: Lợi ích xem tỷ số trực tuyến của website bongdalu tại Xôi Lạc TV

Bài 6: Tìm tổng số bi của 3 bạn

Số bi của An là 7 x 76 = 532.

Tổng số bi của Tú, An và Hùng là:

76 + 532 + 24 = 632.

Bài 7: Tìm con số những số hạng vô sản phẩm số và tổng của sản phẩm số

bài 7 lần con số những số hạng vô sản phẩm số và tổng của sản phẩm số

a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

65 – 1 ÷ 4 = 65 – 0,25 = 64,75

Bài tập dượt toán

Bài 1

Tính:

 • 7 + 5 = 12, ghi chép 2 lưu giữ 1
 • 3 + 4 = 7, thêm một vị 8, ghi chép 8
 • 8 + 2 = 10, ghi chép 0 lưu giữ 1
 • 2 + 1 = 3, thêm một vị 4, ghi chép 4

Vậy: 1245 + 2837 = 4082

Bài 2

Tính:

 • 7 + 9 = 16, ghi chép 6 lưu giữ 1
 • 5 + 1 = 6, thêm một được 7, ghi chép 7
 • 8 + 0 = 8, ghi chép 8
 • 4 + 2 = 6, ghi chép 6

Hạ 19 xuống được kết quả: 2021 + 194857 = 196876

Bài 3

Tính:

 • 5 – 4 = 1, ghi chép 1
 • 7 – 3 = 4, ghi chép 4
 • 4 ko trừ được mang lại 7, mượn 1 được 14 – 7 = 7, ghi chép 7 lưu giữ 1
 • Mượn 1 được, 18 – 9 = 9, ghi chép 9 lưu giữ 1
 • 2 + 1 = 3, 9 – 3 = 6, ghi chép 6
 • 1 – 0 = 1, ghi chép 1

Vậy: 198475 – 28734 = 169741

Bài 4

Tính:

 • 3 – 2 = 1, ghi chép 1
 • 4 – 3 = 1, ghi chép 1
 • 6 ko trừ được mang lại 7, mượn 1 được 16 – 7 = 9, ghi chép 9 lưu giữ 1
 • 2 + 1 = 3, 7 – 3 = 4, ghi chép 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày

Bài tập dượt tự động luyện toán lớp 4: Tính độ quý hiếm biểu thức

Bài 1:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau:

a) 164 x 6 : 3 = 328

b) 7685 + 953 + 747 – 85 = 9300

c) 584 x 14 x 5 = 40880

d) 9589 – 987 – 246 = 8356

Bài 2:

Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất:

a) 211 – 111 – 99 = 1

b) 324 x 8 + 45 – 152 = 2485

c) 525 + 917 – 198 + 320 = 1564

d) 35 x 7 : 5 = 49

Bài 3:

Tìm nó biết:

a) nó x 15 = 7264 + 5111, nó = 825

b) nó + 4763 = 1947 x 3, nó = 1078

c) nó : 8 = 478 – 98, nó = 3040

d) nó – 9874 = 1984 x 5, nó = 19794

Xem thêm: muốn dậy lúc 5h sáng thì ngủ lúc mấy giờ

Bài 4:

Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số: 50 số hạng

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B3ng_th%E1%BB%A9c