tính giá trị biểu thức lớp 3

4.4/5 - (135 bình chọn)

Chuyên đề: Tính độ quý hiếm của biểu thức – Toán lớp 3

Ghi nhớ:

– Biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn, chỉ mất phép tắc nằm trong, trừ (hoặc nhân, chia) tiến hành theo đuổi trật tự kể từ ngược lịch sự cần. – Biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn và kết hợp những phép tắc tính, tiến hành nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 3

– Biểu thức với vết ngoặc đơn, tiến hành vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Bài 1: 

a) (563+ 126 ) x 2

b) 4 x 108 + 157 =

c)1243 – 366    : 3

d)435 : 5 + 582  =

e)153 + 638 – 470 =

Bài 2:  Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 3  x  ( 89424  –  72813 )                 

b. 24368  +  15336  :  3

c. 72009  :  3  x  2                              

d. 2  x  45000  :  9

e. 15 840 + 32046 : 7                         

f. 32 464 : 8 – 3956

g. 15 840 + 8972 x 6                           

i. (12 879 – 9 876) x 4

h. 239 + 1267 x  3=                             

l. 2505 : ( 403 –  398)=

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

( 4672 + 3583) : 5                                                  1956 + 2126 x 4

4672 – ( 3583 – 193)                                          2078 – 3328 : 4

Bài 4:  Viết biểu thức rồi tính độ quý hiếm cuả biểu thức:

a. 45 phân chia cho tới 5 nhân với 7      

b. 1535 phân chia cho tới 5 cùng theo với 976                               

c. 236 nhân với 2 trừ cút 195

d. 1562 phân chia cho tới 3 nhân với 4

Bài 5: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau

a) 78 x 6 + 345                      c) 56  + 67 x 6

b) 378 + 324 : 3                     d) 288 : 6 x 7

Bài 6. 25x4x7;                       216×3 : 6;               990 :3 : 6;                480 :8 x 7;              125×2:5

Bài 7. 800 – 253×3;               38×7 + 405;            900 – 399×2

Bài 8. 262:2+645;                  903:3+429;             899 + 906 :6

Bài 9. 99:5 – 107;                   954:9-106;              204 – 826:7               302- 816 :8

Bài 10. 805 – (256+399);                        193 – (699 – 570)

Bài 11.(105+269) x 4;                              (218 – 96) x 6                       (390-99)x9

Bài 12. (896 + 74) :5                                (957-559) : 9                        (309 – 27) : 6

Bài 13. 56821 – 37585 : 5;                       (76085 + 12007):3;               32615 + 12402 : 2

Bài 14. 99927 : (10248:8 – 1272);                                      (10356×5 – 780) : 6

Bài 1.

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 205 + 60 + 3                      268 – 68 + 17

b) 462 – 0 + 7                          387 – 7 – 80

Bài giải:

a) 205 + 60 + 3   = 265 + 3 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217

b) 462 – 0 + 7 =  462 + 7 = 467

387 – 7 – 80 = 380 – 80 = 300

Bài 2:

Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 15 x 3 x 2                  48 : 2 : 6

b) 8 x 5 : 2                     81 : 9 x 7

Bài giải:

a) 15 x 3 x 2 = 45 x 2 = 90

48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4

b) 8 x 5 : 2 = 40 : 2 = 20

81 : 9 x 7 = 9 x 7 = 63

Bài 3:

Điền vết ( > < = ) quí hợp:

55 : 5 x 3 ….. 32

47 …. 84 – 34 – 3

20 + 5 …. 40 : 2 + 6

Bài giải:

55 : 5 x 3 > 32

47 = 84 – 34 – 3

20 + 5< 40 : 2 + 6

Luyện tập luyện Tính độ quý hiếm biểu thức

Câu 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 87 + 92 – 32

b. 138 – 30 – 8

c. 30 ⨯ 2 : 3

d. 80 : 2 ⨯ 4

Câu 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 927 – 10 ⨯ 2

b. 163 + 90 : 3

c. 90 + 10 ⨯ 2

d. 106 – 80 : 4

Câu 3. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 89 + 10 ⨯ 2

b. 25 ⨯ 2 + 78

c. 46 + 7 ⨯ 2

d. 35 ⨯ 2 + 90

Câu 4. Nối từng biểu thức với độ quý hiếm của chính nó (theo mẫu):

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1.

a. 87 + 92 – 32 = 179 – 32

= 147

b. 138 – 30 – 8 = 108 – 8

= 100

c. 30 ⨯ 2 : 3 = 60 : 3

= 20

d. 80 : 2 ⨯ 4 = 40 ⨯ 4

= 160

Câu 2.

a. 927 – 10 ⨯ 2 = 927 – 20

= 907

b. 163 + 90 : 3 = 163 + 30

= 193

c. 90 + 10 ⨯ 2 = 90 + 20

= 110

d. 106 – 80 : 4 = 106 – 20

= 86

Câu 3.

a. 89 + 10 ⨯ 2 = 89 + 20

= 109

b. 25 ⨯ 2 + 78 = 50 + 78

= 128

c. 46 + 7 ⨯ 2 = 46 + 14

= 60

d. 35 ⨯ 2 + 90 = 70 + 90

= 160

Câu 4.

Xem thêm: Lợi ích xem tỷ số trực tuyến của website bongdalu tại Xôi Lạc TV

CHUYÊN ĐỀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC (NÂNG CAO LỚP 3)

1. Tính độ quý hiếm biểu thức sau bằng phương pháp phải chăng nhất:

a. 1234 + 567 + 246 + 753             c. 1357 – 2468 + 5678 – 357

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b. 1234 + 1357 + 3456 + 9753          d. 2345 + 1246 – 246 – 345

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Tính nhanh chóng độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. 12 x 3 + 4 x 12 + 12 x 13           c. 15 x 16 + 2 x 15 – 30 x 2

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b. 14 x 6 + 2 x 14 + 28               d. 12 x 2 + 24 + 48 x 8 – 96 x 4

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Từ 1 cho tới 100 với từng nào số hạng.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Tính bằng phương pháp phải chăng độ quý hiếm những biểu thức:

a. 1 + 2 + 3 +…..+ 99 + 100               b. 2 + 4 + 6 + ……+ 98 + 100

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Cho mặt hàng số: 0, 3, 6, 9….

a. Nêu quy luật của mặt hàng số bên trên và dò thám số loại 18 của dãy

b. Tính tổng của 18 số hạng thứ nhất của mặt hàng số cơ.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

6. Cho mặt hàng số: 1, 5, 9, 13, 17…..

a. Nêu quy luật và cho thấy thêm số loại đôi mươi của mặt hàng số bên trên là số nào?

b. Tính tổng của đôi mươi số hạng thứ nhất của mặt hàng số bên trên.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Cho mặt hàng số : 0, 4, 8, 12, …., 100

a. sành 100 là số ở đầu cuối của mặt hàng bên trên. Hỏi mặt hàng bên trên với từng nào số?

b. Tính tổng của 10 số hạng ở đầu cuối của mặt hàng bên trên.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Người tao sử dụng những chữ số nhằm khắc số trang sách của một cuốn sách giáo khoa dày 102 trang. Hỏi cần sử dụng toàn bộ từng nào chữ số nhằm tấn công không còn được số trang của cuốn sách đó?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

9. Người tao viết lách liên tục những số đương nhiên từ một cho tới 100 trở nên một số trong những đương nhiên có tương đối nhiều chữ số. Hỏi số đương nhiên cơ với toàn bộ từng nào chữ số?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Để khắc số trang của một cuốn sách giáo khoa, một chỉnh sửa viên vẫn cần sử dụng toàn bộ 300 chữ số. Hỏi cuốn sách cơ dày từng nào trang?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 3): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 205 + 60 + 3

268 – 68 + 17

b) 462 – 40 + 7

387 – 7 – 80

Lời giải:

a) 205 + 60 + 3 = 265 + 3

= 268

268 – 68 + 17 = 200 + 17

= 217

b) 462 – 40 + 7 = 422 + 7

= 429

387 – 7 – 80 = 380 – 80

= 300.

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 3):

a) 15 x 3 x 2

48: 2: 6

b) 8 x 5: 2

81: 9 x 7

Lời giải:

a) 15 x 3 x 2 = 45 x 2

= 90

48: 2: 6 = 24: 6

= 4

b) 8 x 5: 2 = 40: 2

= 20

81: 9 x 7 = 9 x 7

= 63.

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 3):

Bài 4 (trang 79 SGK Toán 3): Mỗi gói mì khối lượng 80g, từng vỏ hộp sữa khối lượng 455g. Hỏi 2 gói mì và một hộp sữa khối lượng từng nào gam?

Lời giải:

2 gói mì cân nặng nặng:

80 x 2 = 160 (g)

Cả 2 gói mì và một hộp sữa cân nặng nặng:

Xem thêm: dự báo thời tiết huế hôm nay

160 + 455 = 615 (g).

Đáp số: 615 g