tìm x lớp 4 có đáp án

3.7/5 - (27 bình chọn)

5 dạng toán hoặc của câu hỏi thám thính x lớp 4 nâng cao

2.1. Dạng 1. Cơ bản

2.1.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc đo lường của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ
 • Triển khai tính toán
 • Kiểm tra thành quả và kết luận

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết.

a) x + 678 = 7818        

Bạn đang xem: tìm x lớp 4 có đáp án

b) 4029 + x = 7684            

c)  x – 1358 = 4768           

d) 2495 – x = 698

Bài 2: Tìm hắn biết.

a) Y × 33 = 1386         

b) 36 × Y = 27612              

c) Y : 50 = 218            

d)  4080 : Y = 24

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) x + 678 = 7818      

x = 7818 – 678

x = 7140  

b) 4029 + x = 7684     

x = 7684 – 4029

x = 3655       

c)  x – 1358 = 4768   

x = 4768 + 1358

x = 6126        

d) 2495 – x = 698

x = 2495 – 698

x = 1797

Bài 2.

a) hắn × 33 = 1386    

y = 1386 : 33

y = 42     

b) 36 × hắn = 27612

y = 27612 : 36

y = 767              

c) hắn : 50 = 218       

y = 218 x 50

y = 10900     

d)  4080 : hắn = 24

y = 4080 : 24

y = 170

2.2. Dạng 2. Vế ngược là 1 trong những biểu thức, với 2 luật lệ tính. Vế nên là một trong những.

2.2.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc đo lường của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ
 • Triển 
 • Kiểm tra thành quả và kết luận

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết.

a) x + 1234 + 3012 = 4724

b) x – 285 + 85 = 2495

c) 2748 – x + 8593 = 10495

d) 8349 + x – 5993 = 95902

Bài 2: Tìm Y biết.

a) hắn : 7 x 34 =8704

b) hắn x 8 : 9 = 8440

c) 38934 : hắn x 4 = 84

d) 85 x hắn : 19 = 5839

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

a) x + 1234 + 3012 = 4724

x + 4246 = 4724

x =  4724 – 4246

x = 478

b) x – 285 + 85 = 2495

x – 200 = 2495

x = 2495 + 200

x = 2695

c) 2748 – x + 8593 = 10495

11341 –  x = 10495

x = 11341 – 10495

x = 846

d) 8349 + x – 5993 = 95902

x + 2356 = 95902

x =  95902 – 2356

x = 93546

Bài 2.

a) hắn : 7 x 34 = 8704

y : 7 = 8704 : 34

y : 7 = 256

y = 256 x 7

y = 1792

b) hắn x 8 : 9 = 8440

y x 8 = 8440 x 9

y x 8 = 75960

y = 75960 : 8

y = 9495

c) 38934 : hắn x 4 = 84

38934 : y  = 84 : 4

38934 : hắn = 21

y = 38934 : 21

y = 1854

d) 85 x hắn : 11 = 5839

85 x hắn = 5839 x 11

85 x hắn = 64229

y = 64229 : 85

y = 755 dư 54

2.3. Dạng 3. Vế ngược là 1 trong những biểu thức, với 2 luật lệ tính. Vế nên là biểu thức

2.3.1. Cách làm

 • Nhớ lại quy tắc của luật lệ nằm trong trừ, nhân chia
 • Thực hiện tại luật lệ tính ở vế nên trước tiếp sau đó mới mẻ cho tới vế trái
 • Trình bày bài xích toán
 • Kiểm tra đáp án và kết luận

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm x

a) x + 847 x 2 = 1953 – 74

b) x – 7015 : 5 = 374 x 7

c) x : (7 x 18) = 5839 + 8591

d) x : 9 – 8399 = 4938 – 924

Bài 2. Tìm y

a) 479 – hắn x 5 = 896 : 4

b) 3179 : hắn + 999 = 593 x 2

c) 1023 + hắn – 203 = 9948 : 12

d) 583 x hắn + 8492  = 429900 – 1065

2.3.3. Cách giải

Bài 1: Tìm x

a)   x + 847 x 2 = 1953 – 74

x + 1694 = 1879

x = 1879 – 1694

x = 185

b)  x – 7015 : 5 = 374 x 7

x – 1403 = 2618

x = 2618 + 1403

x = 4021

c)   x : 7 x 18 = 5839 + 8591

x : 126 = 14430

x = 14430 x 126

x = 1818180

d)  x : 9 – 8399 = 4938 – 924

x : 9 = 4938 – 924 + 8399

x : 9 = 12413

x = 12413 x 9

x = 111717

Bài 2. Tìm y

a)   479 – hắn x 5 = 896 : 4

Y x 5 = 479 – 224

Y x 5 = 255

Y = 255 : 5

Y = 51

b)  3179 : hắn + 999 = 593 x 2

3179 : hắn = 1186 – 999

3179 : hắn = 187

Y = 3179 : 187

Y = 17

c) 1023 + hắn – 203 = 9948 : 12

820 + hắn = 829

Y = 829 – 820

Y = 9

d)  583 x Y + 8492  = 429900 – 1065

583 x Y = 429900 – 1065 – 8492 

583 x Y = 420343

Y = 420343 : 583

Y = 721

2.4. Dạng 4. Vế ngược là một trong biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, với 2 luật lệ tính. Vế nên là một trong số.

2.4.1. Cách làm

 • Thực hiện tại theo dõi quy tắc tính toán
 • Tính toán độ quý hiếm biểu thức ở ngoài ngoặc trước nhập ngoặc sau
 • Triển khai tính toán
 • Kiểm tra đáp án và kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) (1747 + x) : 5 = 2840

b) (2478 – x) x 16 = 18496

c) (1848 + x) : 15 = 83

d) (4282 + x) x 8 = 84392

Bài 2. Tìm hắn biết

a) (19429 – x) + 1849 = 5938

b) (2482 – x) – 1940 = 492

c) (18490 + x) + 428 = 49202

d) (4627 + x) – 9290 = 2420

2.4.3. Cách giải

Bài 1.

a) (1747 + x) : 5 = 2840

1747 + x = 2840 x 5

1747 + x = 14200

x = 14200 – 1747

x = 12453

b) (2478 – x) x 16 = 18496

2478 – x = 18496 : 16

2478 – x = 1156

x = 2478 – 1156

x = 1322

c) (1848 – x) : 15 = 83

1848 – x = 83 x 15

1848 – x = 1245

x = 1848 – 1245

x = 603

d) (4282 + x) x 8 = 84392

4282 + x = 84392 : 8

4282 + x = 10549

x = 10549 – 4282

x = 6267

Bài 2.

a) (19429 – x) + 1849 = 5938

19429 – x = 5938 – 1849

19429 – x = 4089

x = 19429 – 4089

x = 15340

b) (2482 – x) – 1940 = 492

2482 – x = 492 + 1940

2482 – x = 2432

x = 2482 – 2432

x = 50

c) (18490 + x) + 428 = 49202

18490 + x = 49202 – 428

18490 + x = 48774

x = 48774 – 18490

x = 30284

d) (4627 + x) – 9290 = 2420

4627 + x = 2420 + 9290 

4627 + x = 11710

x = 11710 – 4627

x = 7083

🔢 GIA SƯ TOÁN

2.5. Dạng 5. Vế ngược là một trong biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, với 2 luật lệ tính. Vế nên là tổng, hiệu, tích, thương của nhị số

2.5.1. Cách làm

 • Tính toán độ quý hiếm biểu thức vế nên trước, tiếp sau đó mới mẻ tiến hành những luật lệ tính mặt mũi vế ngược. ở vế ngược thì tiến hành ngoài ngoặc trước nhập ngoặc sau
 • Triển khai bài xích toán
 • Kiểm tra đáp án và kết luận

2.5.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) (x + 2859) x 2 = 5830 x 2

b) (x – 4737) : 3 = 5738 – 943

c) (x + 5284) x 5 = 47832 + 8593

d) (x – 7346) : 9 = 8590 x 2

Bài 2. Tìm hắn biết

a) (8332 – y) + 3959 = 2820 x 3

b) (27582 + y) – 724 = 53839 – 8428

c) (7380 – y) : 132 = 328 – 318

d) (9028 + y) x 13 = 85930 + 85930

2.5.3. Cách giải

Bài 1:

a) (x + 2859) x 2 = 5830 x 2

x + 2859  = 5830

x = 5830 – 2859 

x = 2971

b) (x – 4737) : 3 = 5738 – 943

(x – 4737) : 3 = 4795

x – 4737 = 4795 x 3

x – 4737 = 14385

x = 14385 + 4737

x = 19122

c) (x + 5284) x 5 = 47832 + 8593

(x + 5284) x 5 = 56425

x + 5284 = 56425 : 5

x + 5284 = 11285

x = 11285 – 5284 

x = 6001

d) (x – 7346) : 9 = 8590 x 2

(x – 7346) : 9 = 17180

x – 7346 = 17180 x 9

x – 7346 = 154620

x = 154620 + 7346

x = 161966

Bài 2.

a) (8332 – y) + 3959 = 2820 x 3

(8332 – y) + 3959 = 8460

8332 – hắn = 8460 – 3959

8332 – hắn = 4501

y = 8332 – 4501

y = 3831

b) (27582 + y) – 724 = 53839 – 8428

(27582 + y) – 724 = 45411

27582 + hắn = 45411 + 724

27582 + hắn = 46135

y = 46135 – 27582

y = 18553

c) (7380 – y) : 132 = 328 – 318

(7380 – y) : 132 = 10

7380 – hắn = 10 x 132

7380 – hắn = 1320

y = 7380 – 1320

y = 6060

d) (9028 + y) x 13 = 85930 + 85930

(9028 + y) x 13 = 171860

9028 + hắn = 171860 : 13

9028 + hắn = 13220

y = 13220 – 9028

y = 4192

3. Bài luyện thực hành thực tế toán lớp 4 thám thính x

3.1. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 30 = 853

b) 753 – x = 401

c) 4621 + x = 7539

d) 742 x X = 11130

Bài 2. Tìm x biết:

a) ( x + 208) x 127 = 31115          

b) ( x + 5217) : 115 = 308

c) ( x – 3048) : 145 = 236              

d) (4043 – x) x 84 = 28224

Bài 3. Tìm x biết

a) x + 6034 = 13478 + 6782           

b) 2054 + x = 9725 – 1279

c) x – 33254 = 237 x 145                

d) 1240 – x = 44658 : 54

Bài 4. Tìm x biết

a) 12915 : x + 3297 = 3502            

b)  17556 : x – 478 = 149

c)  15892 : x x 96 = 5568               

d)  117504 : x : 72 = 48

Bài 5. Tìm x biết

a) x + 4375 x 4 = 59930 – 9583

b) x : 8 x 19 = 281 + 129

c) x – 7308 : 12 = 593 x 3

d) 4036 + 824 : x = 72036 : 3

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 25590

b) 352

c) 2918

d) 15

Bài 2

a) 37

b) 30203

c) 37268

d) 3707

Bài 3.

a) 14226

b) 6392

c) 67619

d) 413

Bài 4.

a) 205

b) 28

c) 274

d) 34

Bài 5.

a) 37222

b) 62320

c) 2388

d) 24

🌍 GIA SƯ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Các dạng Toán thám thính X lớp 4

Các kiến thức và kỹ năng chú ý Toán thám thính X lớp 4

Công thức trong những luật lệ tính

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu

Phép chia: số bị phân tách : số phân tách = thương

Phép nhân: quá số x quá số = tích

Quy tắc thức hiện tại luật lệ tính

Thực hiện tại luật lệ nhân phân tách trước, luật lệ nằm trong trừ sau.

Đối với biểu thức chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách thì tiến hành thao trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Các dạng bài xích luyện toán thám thính x nâng cao

Dạng 1: Cơ bản

+ Nhớ lại quy tắc đo lường của luật lệ nằm trong, trừ, nhân, phân tách.

+ Triển khai tính toán

Bài luyện 1: Tìm X, biết:

a, X + 678 = 7818

……………………

…………………….

……………………

b, 4029 + X = 7684

……………………

…………………….

……………………

c, X – 1358 = 4768

……………………

…………………….

……………………

d, 2495 – X = 698

……………………

…………………….

……………………

e, X x 33 = 1386

……………………

…………………….

Xem thêm: Cập nhập tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên Xôi Lạc TV

……………………

f, 36 x X = 27612

……………………

…………………….

……………………

g, X : 50 = 218

……………………

…………………….

……………………

h, 4080 : X = 24

……………………

…………………….

……………………

Dạng 2: Vế ngược là một trong biểu thức, với 2 luật lệ tính. Vế nên là 1 trong những số

Bài luyện 2: Tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

……………………………

……………………………

……………………………

b, X – 285 + 85 = 2495

……………………………

……………………………

……………………………

c, 2748 + X – 8593 = 10495

……………………………

……………………………

……………………………

d, 8349 + X – 5993 = 95902

……………………………

……………………………

……………………………

e, X : 7 x 34 = 8704

……………………………

……………………………

……………………………

f, X x 8 : 9 = 8440

……………………………

……………………………

……………………………

g, 38934 : X x 4 = 84

……………………………

……………………………

……………………………

h, 85 x X : 19 = 4505

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 3: Vế ngược là một trong biểu thức, với 2 luật lệ tính. Vế nên là biểu thức

Bài luyện 3: Tìm X, biết:

a, X + 847 x 2 = 1953 – 74

……………………………

……………………………

……………………………

b, X – 7015 : 5 = 374 x 7

……………………………

……………………………

……………………………

c, X : 7 x 18 = 6973 – 5839

……………………………

……………………………

……………………………

d, X : 3 + 8400 = 4938 – 924

……………………………

……………………………

……………………………

e, 479 – X x 5 = 896 : 4

……………………………

……………………………

……………………………

f, 3179 : X + 999 = 593 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

g, 1023 + X – 203 = 9948 : 12

……………………………

……………………………

……………………………

h, 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

……………………………

……………………………

……………………………

 

Dạng 4: Vế ngược là một trong biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, với 2 luật lệ tính. Vế nên là một trong số

Bài luyện 4: Tìm X, biết:

a, (1747 + X) : 5 = 2840

……………………………

……………………………

……………………………

b, (2478 – X) x 16 = 18496

……………………………

……………………………

……………………………

c, (1848 + X) : 23 = 83

……………………………

……………………………

……………………………

d, (4282 + X) x 8 = 84392

……………………………

……………………………

……………………………

e, (19429 – X) + 1849 = 5938

……………………………

……………………………

……………………………

f, (2482 – X) -1940 = 492

……………………………

……………………………

……………………………

g, (18490 + X) + 428 = 49202

……………………………

……………………………

……………………………

h, (4627 + X) – 9290 = 2420

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 5: Vế ngược là 1 trong những biểu thức chứa chấp ngoặc đơn, với 2 luật lệ tính. Vế nên là tổng, hiệu, tích, thương của nhị số

Bài luyện 5: Tìm X, biết:

a, (X + 2859) x 2 = 5830 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

b, (X – 4737) : 3 = 5738 – 943

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

c, (X + 5284) x 5 = 47832 + 8593

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

d, (X – 7346) : 9 = 8590 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

e, (8332 – X) + 3959 = 2820 x 3

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

f, (27582 + X) – 724 = 53839 – 8428

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

g, (7380 – X) : 132 = 328 – 318

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

h, (9028 + X) x 13 = 85930 + 85930

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Đáp án bài xích luyện toán thám thính X nâng cao

Bài luyện 1:

a, X = 7140

b,X = 3655

c, X = 6126

d,X = 1797

e, X = 42

f, X = 767

g, X = 10900

h,X = 170

Bài luyện 2:

a, X = 478

b,X = 2695

c, X = 16340

d,X = 93546

e, X = 1792

f, X = 9495

g, X = 1854

h,X = 1007

Bài luyện 3:

a, X = 185

b, X = 1026

c, X = 441

d, X = 4138

e, X = 51

f, X = 17

g, X = 9

h, X = 721

Bài luyện 4:

a, X = 12453

b, X = 1322

c, X = 61

d, X = 6267

e, X = 15340

f, X = 50

g, X = 30284

h, X = 7083

Bài luyện 5:

a, X = 2971

b, X = 19122

c, X = 6001

d, X = 161966

e, X = 3831

f, X = 18553

g, X = 6060

h, X = 4192

Các dạng toán thám thính x lớp 4 và cơ hội giải chi tiết

2.1 Dạng toán thám thính x số 1: cơ bản

 • Đặc trưng dạng bài xích toán: biểu thức với những bộ phận rõ nét, chỉ việc vận dụng quy tắc theo dõi luật lệ tính rất có thể tìm ra ẩn số đơn giản và dễ dàng. Hai vế đều là một trong những.
 • Cách giải: Xác ấn định coi ẩn số x đang được ở địa điểm nào là của luật lệ tính nằm trong trừ nhân phân tách. Ví dụ nếu như x đang được ở địa điểm số trừ tiếp tục thông qua số bị trừ trừ chuồn hiệu. Sau tê liệt, tổ chức trả vế thay đổi vết nhằm tiến hành thám thính rời khỏi thành quả ở đầu cuối.
 • Bài luyện vận dụng:

a) X + 670  = 7818

b) 2290 – X = 580

c) 35 x X = 27610

d) X : 50 = 212

 • Lời giải chi tiết:

a) X + 670  = 7818

X = 7818 – 670

X = 7148

b) 2290 – X = 580

X = 2290 – 580

X = 1710

c) 35 x X = 55300

X= 55300 : 35 

X= 1580

d) X : 50 = 212

X = 212 X 50

X = 10600 

2.2 Dạng toán thám thính x số 2

 • Đặc trưng dạng bài xích toán: vế nên là 1 trong những biểu thức, luật lệ tính. Còn vế ngược là 1 trong những số
 • Cách giải: Tiến hành đo lường gọn gàng độ quý hiếm của biểu thức. Sau tê liệt quy về câu hỏi thám thính x cơ bạn dạng ở dạng số 1 nhằm thực hiện.
 • Bài luyện vận dụng:

a)X + 1235 + 2012 = 4724

b) 7349 + X – 5990 = 95902

c) X x 8 : 9 = 8440 

d) 38934 : X x 4 = 84

 • Lời giải chi tiết:

a) X + 1235 + 2012 = 4724

X + 3247 = 4724

X= 4724 – 3247

X= 1477

b)  7349 + X – 5990 = 95902

X + 1359 = 95902

X = 94543

c)  X x 8 : 9 = 8440 

X x 8 = 75960

X = 75960 : 8

X = 9495

d)  38934 : X x 4 = 84

38934: X = 84 : 4

38934: X = 21

X = 1854.

2.3 Dạng toán thám thính x số 3: 

 • Đặc trưng dạng bài xích toán: Vế ngược với nhị luật lệ tính, là 1 trong những biểu thức. Vế nên với biểu thức 
 • Cách giải: Với dạng bài xích này, em rất cần được xử lý biểu thức của nhị vế mang đến tinh nghịch gọn gàng, quy về dạng thám thính x số 1 nhằm tiến hành trả vế, thay đổi vết thám thính x.
 • Bài luyện vận dụng

a) X + 847 x 2 = 1953 – 74

b) X – 7015 : 5 = 374 x 7

c) X : 7 x 18 = 6973 – 5839

 d) 3179 : X + 999 = 593 x 2

 • Lời giải chi tiết:

Các em chú ý lại quy tắc, nhân phân tách trước nằm trong trừ sau nhằm tiến hành đích những luật lệ tính:

a) X + 847 x 2 = 1953 – 74

X + 1694= 1879

X = 185

b) X – 7015 : 5 = 374 x 7

X- 1403 = 2618

X = 4021

c) X : 7 x 18 = 6973 – 5839

X : 126= 1134

X = 124 884

 d) 3179 : X + 999 = 593 x 2

3179:X = 187

X = 17

Bài luyện vận dụng những dạng toán thám thính x với giải chi tiết

3.1. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 30 = 853

b) 675 – x = 401

c) 4623 + x = 7539

Bài 2. Tìm x biết:

a) ( x + 208) x 127 = 31115          

b) ( x + 5217) : 115 = 308

c) ( x – 3048) : 145 = 236              

Bài 3. Tìm x biết

a) x + 2034 = 13478 + 6782           

b) 1054 + x = 9725 – 1279

c) x – 3254 = 237 x 145  

3.2 Bài giải chi tiết

Bài 1. 

a) x : 30 = 853

x = 853 x 30

x = 25590

b) 675 – x = 401

x = 675 – 401

x = 274

c) 4623 + x = 7539

x = 7539 – 4623

x = 2916

Bài 2. 

a) ( x + 208) x 127 = 31115 

(x+208) = 31115 : 127

x + 208 = 245

x = 245 – 208 = 37         

b) ( x + 5217) : 115 = 308

x + 5217 = 308 x 115

x + 5217 = 35420

x = 30203

c) ( x – 3048) : 145 = 236   

x- 3048 = 34220

x = 37268           

Bài 3

a) x + 2034 = 13478 + 6782  

x + 2034 = 20260

x = 1826         

b) 1054 + x = 9725 – 1279

1054 +x = 8446

x = 7392

c) x – 3254 = 237 x 145

x- 3254 = 34365

x = 37 619                

4. Bài luyện thực hành 

4.1 Bài tập

Bài 1: Tìm x 

a) x + 678 = 2813

b) 4529 + x = 7685

c) x – 358 = 4768

Bài 2: Tìm x

a) x + 6734 = 3478 + 5782

b) 2054 + x = 4725 – 279

c) x – 3254 = 237 x 145

Bài 3: Tìm x:

a) X x 124 + 5276 = 48304

b) X x 45 – 3209 = 13036

c) x : 2 x 64 = 4608

4.2 Đáp án

Bài 1:

a) 2135

b) 3156

c) 5126

Bài 2:

a) 2526

b) 2392

c) 37 619

Bài 3: 

Xem thêm: Link vào qh88 để cá cược an toàn nhất 2023

a) 347

b) 361

c) 36

Bài luyện Toán lớp 4: Dạng toán thám thính bộ phận chưa chắc chắn của luật lệ tính

Bài luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán thám thính X

Video thám thính x toán lớp 4