tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự động nhiên

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh tự nhiên là nấc chênh chênh chếch thân thiết số sinh và số bị tiêu diệt đối với số lượng dân sinh tầm nhập kỳ phân tích, hoặc bởi vì hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch).

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Công thức tính:

NIR

=

 B – D


×

1000 = CBR – CDR

  Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb        : Dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR     : Tỷ suất sinh thô;

CDR    : Tỷ suất chết thô.

  1. Phân tổ công ty yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và mái ấm ở;

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thiết kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

Xem thêm: số 22 có ý nghĩa gì

  1. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

  1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số công cộng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo đòi đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và di trú thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ Tỷ Lệ so sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR           : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR         : Tỷ suất sinh thô;

CDR         : Tỷ suất chết thô;

IMR         : Tỷ suất nhập cư;

OMR        : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                  GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR          : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR        : Tỷ lệ di trú thuần.

 

  1. Phân tổ công ty yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

  1. Kỳ công bố: Năm.
  2. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát số lượng dân sinh và mái ấm ở;

Xem thêm: nốt ruồi ở đầu lông mày phải nữ

– Điều tra số lượng dân sinh và nhà tại thân thiết kỳ;

– Điều tra dịch chuyển số lượng dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.