television is one of man's most important

Bài phát âm hiểu Television với đáp án

Nằm nhập cỗ đề luyện phát âm Tiếng Anh cơ phiên bản, bài tập dượt Tiếng Anh về chủ thể “Television” với đáp án tiếp sau đây bởi Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Đề rèn luyện kĩ năng phát âm – hiểu bao gồm nhiều hình thức thắc mắc thông thường gặp gỡ nhập bài xích Đọc hiểu Tiếng Anh chung những em học viên nâng lên kĩ năng phát âm hiểu giờ Anh theo dõi từng chủ thể hiệu suất cao.

Choose the word or phrase among A, B. C or D that best fits the blank space in the following passage.

Television is one of man’s most important (1) _________of communication. It brings (2) __________ and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television phối can sit in his house and watch the President (3) _______ a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try to tát (4) _______ peace. (5) ________ television, trang chủ viewers can see and learn about people, places, and things in faraway lands. TV even takes viewers out of this world. It brings them (6) _______ of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

Bạn đang xem: television is one of man's most important

(7) _________ all these things, television brings its viewers a steady stream of programmes that are (8) _______ to tát entertain. In fact, TV provides many more (9) ________programmes phàn nàn any other kind. The programmes include action-packed dramas, light comedies, sporting (10) ___________, and motion pictures.

1. a. ways b. aspects d. kinds d. means

2. a. voices b. portraits c. pictures d. films

3. a. take b. bởi c. speak d. make

4. a. spectators b. observers c. students d. viewers

5. a. close b. isolated c. nearby d. faraway

6. a. explore d. exploit b. discover c. develop

7. a. addition b. increase b. development d. advantage

8. a. responded b. published d. designed c. broadcasted

9. a. entertain b. entertainment c. entertaining d. entertained

10. a. programs b. channels c. events d. teams

ĐÁP ÁN

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – D;

6 – A; 7 – A; 8 – D; 9 – B; 10 – C;

Television is one of man’s most important true false

Television is one of man’s most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television phối can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country. He can see a war being fought and watch statesmen try to tát bring about peace. Through television, trang chủ viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore outer space.

Xem thêm: nốt ruồi ở môi trên bên trái phụ nữ

In addition to tát all these things, television brings its viewers a steady stream of programs that are designed to tát entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs phàn nàn any other kind. The programs include action-packed dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

1. Television brings pictures and sounds from around the world into all homes.

2. People can watch the President compose a speech on TV.

3. People can learn about people from faraway lands.

4. Viewers can’t be taken out of the world by TV.

5. TV has more entertainment programs phàn nàn any other kind of communication.

Đáp án

1 – False; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

Giải thích

1 – Trong bài xích phát âm, người sáng tác nói đến “millions of homes” chứ không cần nên toàn cỗ “all homes”

2 – Dẫn bệnh “A person with a television phối can sit in his house and watch the President compose a speech or visit a foreign country.”

3 – Dẫn bệnh “Through television, trang chủ viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands.”

4 – Dẫn bệnh “TV even takes its viewers out of this world. “

Xem thêm: tuổi thìn sinh năm bao nhiêu

5 – Dẫn bệnh ” TV provides many more entertainment programs phàn nàn any other kind.”

Television is one of man’s most important dịch

Truyền hình là 1 trong những nhập của thế giới cần thiết nhất (phương tiện truyền thông. Nó mang tới hình hình ảnh và tiếng động kể từ bên trên toàn trái đất nhập mặt hàng triệu căn nhà. Một người với cùng một cỗ truyền hình rất có thể ngồi ở trong nhà và coi tổng thống biên soạn một bài xích tuyên bố hoặc truy vấn vào một trong những vương quốc quốc tế. Ông rất có thể thấy một trận chiến tranh giành đang được ra mắt và coi quê nỗ lực nhằm đưa đến độc lập. Thông qua chuyện truyền hình, mái ấm người coi rất có thể coi và thám thính hiểu về thế giới, vị trí và những điều nhập vùng khu đất xa cách xôi. TV thậm chí là tiếp tục fake người coi của chính nó thoát ra khỏi trái đất này. Nó đưa đến mang lại bọn họ vùng phủ sóng của phi hành gia của Mỹ Khi những phi hành gia tò mò không khí phía bên ngoài. Dường như nhằm toàn bộ những việc này, truyền hình mang tới cho những người coi của chính nó một loại ổn định toan của lịch trình được kiến thiết nhằm vui chơi giải trí. Trong thực tiễn, TV hỗ trợ nhiều lịch trình vui chơi giải trí nhiều hơn thế ngẫu nhiên kiểu dáng nào là không giống. Các lịch trình bao hàm những hành vi gói gọn bộ phim truyền hình truyền hình, phim hài khả năng chiếu sáng, sự khiếu nại thể thao và hình hình ảnh vận động.

Trên đó là toàn cỗ nội dung của Television is one of the most important inventions of the twentieth century Đáp án. Mời độc giả xem thêm thêm thắt nhiều tư liệu luyện kỹ năng không giống như: luyện viết lách Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi đua Tiếng Anh trực tuyến,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Rate this post