sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm

Đề đánh giá HK2 Công nghệ 12 – Đề số (34)

Bạn đang được coi phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem và chuyển vận tức thì phiên bản một vừa hai phải đầy đủ của tư liệu bên trên phía trên ( 76.42 KB, 5 trang )
Bạn đang được gọi : Số vật khối phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm

ĐỀ 34
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 12
Thời gian: 45 phút
1. Trong phần vạc vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông đem từng nào khối chức
năng
A.2 B.3 C.4 D.5
2. Trong phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông đem từng nào khối chức
năng
A.2 B.3 C.4 D.5
3. Thiết bị hoặc vi mạch nhập khối nhận vấn đề của phần thu vấn đề của khối hệ thống
thông tin cẩn và viễn thông là
A.anten B.năng lượng điện trở C. chuồn ốt D.Tri ac
4. Nguyên lí thao tác làm việc máy tăng âm bao gồm bao nhiêu khối công dụng
A.5 B.6 C.7 D.8
5. Khối mạch âm sắc của dòng sản phẩm tăng âm đem trọng trách
A.kiểm soát và điều chỉnh độ mạnh âm B.khuếch tán âm C.tiêu thụ âm D. kiểm soát và điều chỉnh phỏng trầm
bổng của âm thanh
6. Sơ vật khối nguyên vẹn lí thao tác làm việc máy tăng âm bao gồm bao nhiêu khối khuếch đại
A.4 B.3 C.2 D.5
7. Máy tăng âm được phân loại theo đuổi năng suất bao gồm bao nhiêu loại
A.4 B.5 C.2 D.3
8. Lưới điên vương quốc là khối hệ thống bao gồm
A.mối cung cấp năng lượng điện ,thừng dẫn những trạm năng lượng điện và chuyển vận hấp phụ B.mối cung cấp năng lượng điện, những trạm năng lượng điện và
tải chi phí thụ
C.mối cung cấp năng lượng điện ,lưới năng lượng điện những trạm năng lượng điện và chuyển vận hấp phụ D.thừng dẫn và những trạm năng lượng điện
9. Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm
A.mối cung cấp năng lượng điện cáchộ hấp phụ B.mối cung cấp năng lượng điện ,lưới năng lượng điện những hộ
tiêu thụ
C.thừng dẫn và những trạm năng lượng điện D.thừng dẫn những trạm năng lượng điện và hộ chi phí
thụ

Bạn đang xem: sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm

Bạn đang được đọc: Số vật khối phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông bao gồm – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy nước ta

10. Đường thừng cao áp của việt nam lúc bấy giờ đem năng lượng điện áp truyền đạt tối đa là
A.66(kv) B.220(v) C.380(kv) D.500(kv)
11. Lưới năng lượng điện phân phối của việt nam lúc bấy giờ đem năng lượng điện áp
A.to hơn 35 (kv) B.nhỏ rộng lớn 66(kv) C. .to hơn 66 (kv) D. nhỏ rộng lớn 35(kv)
12. Lưới năng lượng điện truyền đạt của việt nam lúc bấy giờ đem năng lượng điện áp
A.to hơn 35 (kv) B.nhỏ rộng lớn 66(kv) C.to hơn 66 (kv) D. nhỏ rộng lớn 35(kv)
13. Trong cơ hội nối mối cung cấp năng lượng điện hình sao công thức tương tác thân ái đại lượng thừng và đại
lượng trộn là
A.
, 3.
d Phường d p
I I U U= =
B.
3. ,
d Phường d p
I I U U= =
C.
, 3.
d Phường p d
I I U U= =
D.
3., 3.
d Phường d p
I I U U= =
14. Trong cơ hội nối mối cung cấp năng lượng điện hình tam giác công thức tương tác thân ái đại lượng thừng và đại
lượng trộn là
A.
, 3.
d Phường d p
I I U U= =

B.
3. ,
d Phường d p
I I U U= =
C.
, 3.
d Phường p d
I I U U= =
D.
3., 3.
d Phường d p
I I U U= =
15. Động cơ ko nhất quán thân phụ trộn người sử dụng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều đem tần số 50(Hz).Rôto đem
6 cặp cực kỳ thì vận tốc con quay của
Từ ngôi trường là
A.7,2(vg/ph) B.500(vg/ph) C.5(vg/ph) D.10(vg/ph)
16. Tốc phỏng tư ngôi trường con quay nhập mô tơ ko tấp nập cỗ thân phụ trộn được xác lập vị công
thức
A.
1
60.
( / )
p
n vg ph
f
=
B.
1
60.
( / )

f
n vg ph
p
=
C.
1
60.
( / )
f
n vg s
p
=
D.
1
( / )
60
p
n vg ph
f
=
17. Tốc phỏng trượt ở mô tơ ko nhất quán thân phụ trộn được xác lập vị công thức
A.
2 1
n n n=
B.
1 2
n n n=
C.
1 2
n n n=

Xem tăng : Download Mẫu Sơ Đồ Lớp Học Đẹp, Mẫu Sơ Đồ Lớp Học Cho Học Sinh Trong Lớp

D.
2 1
n n n= +
18. Một máy vạc năng lượng điện thân phụ trộn đem năng lượng điện áp từng thừng quấn trộn là 200 (v) ,nếu như nối hình sao
thì năng lượng điện áp thừng là
A.
200 2( )V
B.346,4 (V) C.
220( )V
D.
200
( )
3
V
19. Một máy vạc năng lượng điện thân phụ trộn đem năng lượng điện áp từng thừng quấn trộn là 220 (v) ,nếu như nối hình tam
giác thì năng lượng điện áp thừng là
A.
220 3( )V
B.346,4 (V) C.
200
( )
3
V
D.
220( )V
20. Một chuyển vận thân phụ trộn bao gồm 3 năng lượng điện trở như thể nhau R =10

nối hình tam giác ,đấu nhập mối cung cấp
điện thân phụ trộn đem
380( )

d
U V=
.Dòng năng lượng điện trộn có mức giá trị
A.
38 3( )A
B.38(A) C.
38
( )
3
A
D.
16
( )
15
A
21. Một chuyển vận thân phụ trộn bao gồm 3 năng lượng điện trở như thể nhau R =10

nối hình tam giác ,đấu nhập mối cung cấp
điện thân phụ trộn đem
380( )
d
U V=
.Dòng năng lượng điện thừng có mức giá trị
A.
38 3( )A
B.38(A) C.
38
( )
3
A

Xem thêm: Có những loại ga nào là được sử dụng mang đến tủ giá buốt hiện tại nay?

Xem thêm: kinh nam mô a di đà phật

D.
16
( )
15
A
22. Máy vươn lên là áp thân phụ trộn ,thông số vươn lên là áp trộn được xác lập vị công thức
A.
1
2
p
N
k
N
=
B.
2
1
p
N
k
N
=
C.
2
1
p
p
p
U
k

U
=
D.
1
1
d
p
p
U
k
U
=
23. Máy vươn lên là áp thân phụ trộn ,thông số vươn lên là áp thừng được xác lập vị công thức
A.
1
1
d
d
p
U
k
U
=
B.
2
1
p
N
k
N

=
C.
2
1
p
d
p
U
k
U
=
D.
1
2
d
d
d
U
k
U
=
24. Động cơ ko nhất quán thân phụ trộn người sử dụng dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều đem tần số 50(Hz).Rôto đem
6 cặp cực kỳ, vận tốc con quay của Rôto là 450(vg/ph) Thì thông số trượt vận tốc là
A.0,1 B.0,5 C.0,2 D.10
25. Muốn hòn đảo chiều mô tơ ko nhất quán 3 trộn tớ triển khai cơ hội nào là sau đây?
A. Đảo đầu roto B.không thay đổi một trộn hòn đảo đầu 2 trộn còn lại
C. Đảo đầu cuộn thừng D. Giữ 2 thừng trộn, hòn đảo đầu 1 pha
26. Hệ số trượt vận tốc của mô tơ ko nhất quán 3 trộn được xem vị công thức?
A.
1

n n
s
n

=
B.
1
1
n n
s
n

=
C.
1
n n
s
n

=
D.
1
1
n n
s
n

=
27. Trong mô tơ ko nhất quán thân phụ trộn, vận tốc con quay của rôto luôn luôn nhỏ rộng lớn vận tốc của
từ ngôi trường con quay là vì:

Xem thêm: Có những loại ga nào là được sử dụng mang đến tủ giá buốt hiện tại nay?

Xem thêm: ket qua xo so ho chi minh

Xem tăng : Hướng dẫn kiểu vẽ sơ vật pert tiên tiến nhất 2020

A.Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập thừng quấn rôto
B.Có sự tổn hao năng lượng điện năng nhập thừng quấn stato
C.Để tạo nên sự vươn lên là thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên thừng quấn của rôto
D.Để tạo nên sự vươn lên là thiên của kể từ ngôi trường con quay bên trên thừng quấn của stato
28. Hộp đấu thừng bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều thân phụ trộn đem 6 cọc đấu thừng nhằm mục tiêu thuận
tiện mang đến việc:
A.Thay thay đổi cơ hội đấu thừng theo đuổi năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.
B.Thay thay đổi cơ hội đấu thừng theo đuổi kết cấu của mô tơ.
C.Thay thay đổi chiều con quay của mô tơ.
D.Cả thân phụ phương án bên trên.
29. Điểm như thể nhau đa phần của dòng sản phẩm vạc năng lượng điện và mô tơ năng lượng điện là ở chỗ:
A.Cùng là máy vươn lên là năng lượng điện năng trở thành cơ năng
B.Cùng là máy vươn lên là cơ năng trở thành năng lượng điện năng
C.Cấu tạo nên công cộng cũng đều có rôto và stato
D.Cả thân phụ phương án trên
30. Động cơ ko nhất quán thân phụ trộn là loại động tuy vậy Khi thực hiện việc:
A.Tốc phỏng con quay của roto nhỏ rộng lớn vận tốc con quay của kể từ trường
B.Tốc phỏng con quay của roto to hơn vận tốc con quay của kể từ trường
C.Tốc phỏng con quay của roto vị vận tốc con quay của kể từ trường
D.Tốc phỏng con quay của roto ko tương quan cho tới vận tốc con quay của kể từ ngôi trường

Video liên quan

Source: https://ecvn.edu.vn
Category : Tư Vấn Hỗ Trợ