sách tiếng anh lớp 6 i learn smart world

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Unit 1: Lesson 1 Soạn Anh 11 i-Learn Smart World trang 4, 5, 6, 7 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Giải bài xích tập dượt SGK Tiếng Anh 11 Unit 1 Lesson 1 giúp những em học viên vấn đáp những thắc mắc giờ đồng hồ Anh trang 4, 5, 6, 7 nhằm sẵn sàng bài xích Health and Healthy Lifestyle trước lúc tới trường.

Soạn Lesson 1 Unit 1 lớp 11 được biên soạn bám sát theo đuổi công tác SGK i-Learn Smart World 11 tập dượt 1. Qua bại liệt hùn học viên nhanh gọn nắm rõ được kỹ năng nhằm học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ Anh 11. Đồng thời hùn thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án Tiếng Anh 11 theo đuổi công tác mới mẻ. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể bài xích biên soạn Unit 1 Lớp 11: Lesson 1 trang 4, 5, 6, 7 i-Learn Smart World, mời mọc chúng ta nằm trong theo đuổi dõi.

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 6 i learn smart world

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. Who tự you think eats more healthily? Why? What tự you tự vĩ đại stay healthy?

(Theo cặp: Nhìn vô tranh ảnh. quý khách hàng nghĩ về ai ăn trong lành hơn? Vì sao? quý khách hàng làm những gì để giữ lại sức mạnh tốt?)

Gợi ý đáp án

A: Who tự you think eats more healthily?

B: I think the girl eats more healthily.

A: Why?

B: Because she eats vegetable salad with a lot of Vi-Ta-Min and very little fat while the the boy eats pizzas and chips which contain a lot of fat.

A: What tự you tự vĩ đại stay healthy?

B: Well, I try vĩ đại get enough sleep at night, tự exercise at least 30 minutes every day, eat a lot of fruit and vegetables, and drink enough water. I seldom eat fast food and drink cola or coffee.

A: Wow, you seem vĩ đại have a very healthy routine.

New Words

a. Match the sentences. Listen and repeat.

(Nối những câu ứng. Lắng nghe và tái diễn.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. c

2. e

3. d

4. f

5. a

6. b

b. In pairs: Talk about which food you limit or avoid eating and say why.

(Làm theo đuổi cặp: Nói về thức ăn chúng ta giới hạn hoặc tách ăn và phát biểu nguyên do.)

Gợi ý đáp án

I limit eating processed foods such as sausages, instant noodles… because it’s easy vĩ đại cause cancer.

Reading

a. Read the article about healthy diets and choose the best title.

(Đọc nội dung bài viết về cơ chế thức ăn trong lành và lựa chọn title trúng nhất.)

Gợi ý đáp án

1. It’s easy vĩ đại eat healthy

b. Now, read and circle the correct answers.

(Bây giờ, hãy xem thêm và khoanh tròn xoe những câu vấn đáp trúng.)

Gợi ý đáp án

1. c

2. c

3. a

4. c

c. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

Bài nghe

d. In pair: How does your diet compare vĩ đại the Healthy Eating Plate? What foods tự you need vĩ đại eat more or less?

(Theo cặp: Chế chừng thức ăn của người sử dụng đối với Đĩa ăn trong lành như vậy nào? quý khách hàng cần thiết ăn nhiều hoặc không nhiều những loại thức ăn nào?)

Gợi ý đáp án

My diet is the same as the Healthy Eating Plate. I think I need vĩ đại eat more healthy proteins and vegetables.

Grammar Meaning and Use

a. Look at the picture. What tự you think the boy is saying?

(Nhìn tranh ảnh. quý khách hàng nghĩ về chúng ta nam giới này đang được phát biểu gì?)

Gợi ý đáp án

I think the boy is saying, “Mmm! They smell amazing!”

b. Now, listen and kiểm tra your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng tai và đánh giá ý tưởng phát minh của người sử dụng.)

Bài nghe

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và tái diễn.)

Bài nghe

Grammar Form & Practice

a. Unscramble the sentences.

(Sắp xếp lại những câu sau.)

Gợi ý đáp án

2. Processed meats aren’t good a source of protein.

3. This looks really thực đơn healthy.

4. Is yogurt a good source of dairy?

5. How does the food look?

Xem thêm: kinh nam mô a di đà phật

6. Do you think fried food smells good?

7. Which dish tastes the best?

b. Circle the linking verbs.

(Khoanh tròn xoe những động kể từ links.)

Gợi ý đáp án

1. smells

2. looks

3. tastes

4. smells

5. looks

c. In pairs: Say what your favorite food is and say why you lượt thích it.

(Theo cặp: Nói thức ăn yêu thương mến của em là gì và vì thế sao em mến nó.)

Gợi ý đáp án

A: I love nem rán. It tastes amazing and looks attractive.

B: Me too. But I prefer hủ tíu. It smells ví good and has a lot of vegetables.

Pronunciation

a. Focus on the /ks/ sound.

(Tập trung vô âm /ks/.)

b. Listen vĩ đại the words and focus on the underline letters.

(Nghe những kể từ và triệu tập vô những vần âm gạch ốp bên dưới.)

Bài nghe

c. Listen and circle the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn xoe những kể từ chúng ta nghe được.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. things

2. cakes

3. looks

d. Take turns saying the words in Task c while your partner points vĩ đại them.

(Thay phiên nhau phát biểu những kể từ vô Bài c vô khi chúng ta của người sử dụng chỉ vô bọn chúng.)

Practice

a. Take turns asking about and describing the food on the thực đơn using the verbs in the box.

(Thay phiên nhau chất vấn và tế bào mô tả thức ăn vô menu bằng phương pháp dùng những động kể từ vô sườn.)

Gợi ý đáp án

A: Which dish tự you think tastes good?

B: I think vegetable soup tastes good.

A: Is vegetable soup healthy?

B: I think it is healthy because it has a lot of vitamins and no fat.

b. Which of the foods would you eat for lunch? Which should be eaten in small amounts? Why?

(Những loại thức ăn các bạn sẽ ăn cho tới bữa trưa? Cái nào là nên ăn với lượng nhỏ? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

I would eat chicken salad for lunch because it is healthy with a lot of protein and Vi-Ta-Min but no fat.

Sweets such as carbonated drinks, cakes, candies… should be eaten in small amounts because the sugar in these foods is quite high and not good for health.

Speaking

Speaking A HEALTHIER LUNCH MENU

(Thực đơn bữa trưa trong lành hơn)

a. Imagine your school wants vĩ đại make a healthier lunch thực đơn. In pairs: Look at the old thực đơn and discuss which dishes are healthy and unhealthy. Decide which dishes should be replaced and create a new healthy thực đơn.

(Hãy tưởng tượng ngôi trường học tập của mình thích triển khai một menu bữa trưa trong lành rộng lớn. Làm theo đuổi cặp: Nhìn vô menu cũ và thảo luận coi khoản nào là chất lượng tốt cho tới sức mạnh và khoản nào là ko chất lượng tốt cho tới sức mạnh. Quyết toan thức ăn nào là nên được thay cho thế và tạo nên một menu mới mẻ chất lượng tốt cho tới sức mạnh.)

Gợi ý đáp án

A: Do you think cheese and sausage pasta is healthy?

B: Yes, it has lots of protein in it. But it’s a processed food and a bit high in fat and not good for health. I think we should replace it.

Our new healthy menu

1. Brown rice and shrimp

2. Vegetable soup

3. Chicken salad

4. Fried eggs

5. Apple pie

6. Fruit juice

b. Join another pair and compare your menus. Did you replace the same dishes? Why (not)?

(Tham gia một cặp không giống và đối chiếu những thực đơn của người sử dụng. quý khách hàng vẫn thay cho thế những thức ăn tương tự? Tại sao không)?)

Gợi ý đáp án

Xem thêm: năm 2019 là năm con gì

No, we didn’t replace the same dishes. Because the other pair lượt thích trà and bún đậu mắm tôm and they don’t want vĩ đại replace them.

Cảm ơn chúng ta vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết Tiếng Anh 11 Unit 1: Lesson 1 Soạn Anh 11 i-Learn Smart World trang 4, 5, 6, 7 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại phản hồi và nhận xét ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.