mùng 1 tết cha mùng 2 tết mẹ mùng 3 tết thầy

Chúng tao vẫn luôn luôn thưa “Mùng 1 Tết phụ vương, mùng 2 Tết u, mùng 3 Tết thầy” tuy nhiên không nhiều người làm rõ xuất xứ sâu sắc xa thẳm, chân thành và ý nghĩa của lời nói này.