just là gì

/dʤʌst/

Thông dụng

Tính từ

Công bằng
to be just lớn someone
công bởi vì so với ai
Xứng xứng đáng, đích xứng đáng, mến đáng
a just reward
phần thưởng xứng đáng
a just punishment
sự trừng trị đích đáng
Chính xứng đáng, chính đạo, phù hợp lẽ nên, đích đắn
just cause
chính nghĩa
Đúng, đích đắn, sở hữu căn cứ

Phó từ

Đúng, chính
just at that spot
đúng ở vị trí đó
just here
chính bên trên đây
just three o'clock
đúng tía giờ
just as you say
đúng như anh nói
just so
đúng vậy
that is just it
đúng như vậy đấy
Vừa đích, một vừa hai phải đầy đủ, một vừa hai phải kịp
I just caught the train
tôi chỉ một vừa hai phải kịp lên xe cộ lửa
just in time
vừa đích lúc
Vừa mới
I have just seen him
tôi một vừa hai phải mới mẻ nhìn thấy nó
just now
đúng khi này; một vừa hai phải mới mẻ hoàn thành, ngay lập tức một vừa hai phải rồi
Chỉ
take just one
chỉ được lấy một cái thôi
just a moment, please!
yêu cầu chỉ đợi cho 1 lát
I'll say just this
Tôi tiếp tục chỉ phát biểu điều này thôi
(thông tục) trọn vẹn, thiệt đích là
it is just splendid
thật thực sự lộng lẫy
(thông tục), (thân mật) một ít, một tí; test xem
just feel it
thử tuy nhiên xem
just shut the door, will you?
phiền ông đóng góp hộ cửa ngõ một tí

Cấu trúc kể từ

just about
hầu như, súyt soát
just about everything in the world
hầu như tất cả bên trên đời
just about the summit
súyt soát cho tới đỉnh núi

Chuyên ngành

Toán & tin

đúng, chủ yếu xác; chủ yếu l
just in case
trong từng ngôi trường hợp;
it is just the case
đó đó là ngôi trường hợp

Kỹ thuật cộng đồng

chính đáng
chính là
đúng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aloof , blameless , condign , conscientious , decent , dependable , dispassionate , due , equal , equitable , ethical , evenhanded , fair-minded , good , honest , honorable , lawful , nondiscriminatory , nonpartisan , objective , pure , reliable , right , righteous , rightful , rigid , scrupulous , strict , tried , true , trustworthy , unbiased , uncolored , upright , virtuous , cogent , correct , exact , faithful , justified , normal , proper , regular , sound , undistorted , veracious , veridical , well-founded , well-grounded , apt , befitting , deserved , felicitous , fit , fitting , happy , legitimate , meet , merited , reasonable , requisite , well-deserved , disinterested , impartial , indifferent , square , unprejudiced , appropriate , suitable , solid , tight , valid , accurate , conscionable , fair , forensic , impartial correct , incorruptible , judicatory , juridical , juristic , justiciary , rectitudinous , straightforward
adverb
absolutely , accurately , completely , directly , entirely , exactly , expressly , perfectly , precisely , right , sharp , smack-dab , square , squarely , unmistakably , almost , a moment ago , approximately , at this moment , barely , by very little , hardly , just a while ago , just now , lately , nearly , now , presently , recently , right now , scarce , scarcely , at most , but , no more than thở , nothing but , only , plainly , simply , solely , bang , dead , direct , fair , flush , smack , straight , all , altogether , flat , fully , quite , thoroughly , totally , utterly , well , wholly , newly , accurate , befitting , closely , correct , decent , deserved , due , equitable , ethical , even , exact , fairminded , firm , fitting , honest , impartial , legal , legitimate , meet , mere , merely , narrowly , normal , objective , purely , solid , suitable , true , trustworthy , unbiased , undistorted , upright , valid

Từ ngược nghĩa

adjective
inequitable , partial , unfair , unjust , imprecise , inaccurate , unjustified , wrong , inappropriate , unfitting , unsuitable , unsuited , dishonest , undeserved. unjust