hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

1. HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng kỳ lạ độ sáng ko tuân bám theo tấp tểnh luật truyền trực tiếp độ sáng nhưng mà người xem được Lúc độ sáng qua quýt lỗ nhỏ hoặc ngay sát mặt mày phẳng lặng những vật nhập trong cả hoặc ko nhập suốt


– Đối với độ sáng đơn sắc: được đặc thù vì chưng tần số f: fđỏ ≠ ftím  \( \to \lambda  = \dfrac{c}{f}\)

Bạn đang xem: hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

– Khi độ sáng qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thiện nhị môi trường xung quanh thì: f – ko đổi

\( \to \lambda ‘ = \dfrac{v}{f} = \dfrac{v}{{\dfrac{c}{{{\lambda _{ck}}}}}} = \dfrac{{{\lambda _{ck}}}}{n}\)

2. GIAO THOA ÁNH SÁNG

– Thí nghiệm của I-âng


Giải thích: S vào vai trò là 1 mối cung cấp trị sóng truyền cho tới S1, S2 khi cơ, S1S2 là nhị mối cung cấp trị sóng phối hợp (cùng tần số và có tính lệch sóng ko đổi)

Kết luận: Hiện tượng phú bôi độ sáng là vì chưng xác thực nghiệm xác định độ sáng với đặc điểm sóng.

– Vị trí những vân phú bôi – khoảng chừng vân

Xét TN I-âng, với tầm S1S2 = a, S1E = D, Cách sóng độ sáng đơn sắc λ

\(\left\{ \begin{array}{l}OM = x\\{d_2} – {d_1} = \dfrac{{{\rm{2ax}}}}{{{d_1} + {d_2}}}\end{array} \right.\)  Xét \(x \ll D, \to \left\{ \begin{array}{l}{d_1} + {d_2} = 2D\\{d_2} – {d_1} = \dfrac{{{\rm{ax}}}}{D}\end{array} \right.\)

  • Nếu bên trên M ℓà vân sáng \( \to {d_2} – {d_1} = k\lambda \) với k ℓà vân sáng sủa bậc k \(k \in \left( {0;{\rm{ }} \pm {\rm{ }}1;{\rm{ }} \pm {\rm{ }}2;{\rm{ }} \ldots } \right)\)
  • Nếu bên trên M ℓà vân tối $ \to {d_2} – {d_1} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda $ với k ℓà vân tối loại (k + 1) \(k \in \left( {0;{\rm{ }} \pm {\rm{ }}1;{\rm{ }} \pm {\rm{ }}2 \ldots } \right)\)

+ Vị trí vân sáng: \({d_2} – {\rm{ }}{d_1} = \dfrac{{{\rm{ax}}}}{D} = k\lambda  \to {x_s} = k\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Trong đók ℓà vân sáng sủa bậc k (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3….)

Chú ý: k = 0 là vân sáng sủa trung tâm

+ Vị trí vân tối: \({d_2} – {\rm{ }}{d_1} = \dfrac{{{\rm{ax}}}}{D} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\lambda \to {x_t} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)\dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Trong đó (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3 …).

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

– Nếu k > 0: thì k ℓà vân tối loại (k + 1)

– Nếu k < 0 thì k ℓà vân tối loại (-k)

+ Khoảng vân i: ℓà khoảng cách thân thiện nhị vân sáng sủa hoặc nhị vân tối ℓiên tiếp:

\(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

\( \to {x_s} = ki;{x_t} = \left( {k + \dfrac{1}{2}} \right)i\)

Trong đó:

  • \(\lambda \) là bước sóng độ sáng (m)
  • D là khoảng cách kể từ mặt mày phẳng lặng S1S2 đến mùng M
  • a là khoảng cách thân thiện nhị khe S1S2

+ Ứng dụng: Đo bước sóng độ sáng \(\lambda = \dfrac{{ai}}{D}\)

+ Giữa $N$ vân sáng sủa tiếp tục với $(N-1)$ khoảng chừng vân

+ Khoảng cơ hội kể từ vân sáng sủa cho tới vân tối là $i/2$

Xem thêm: sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau

+ Vân tối loại $k$ nằm trong lòng vân sáng sủa loại k và $(k-1)$

+ Khi nhúng nhập nước, khoảng chừng vân hạn chế $n$ phen đối với lúc đặt ngoài ko khí: \(i’ = \dfrac{i}{n}\) ($n$ phân tách suất vô cùng của nước)