hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bởi vì như thế nằm trong nói đến hành vi xẩy ra vô vượt lên trên khứ, cho nên vì thế có tương đối nhiều chúng ta vẫn còn đấy hoặc lầm lẫn khi tham gia học về thì thời điểm hiện tại đơn – Present Simple và thì thời điểm hiện tại tiếp tục – Present Continuous vô 12 thì cơ bản của tiếng Anh.

Với nội dung bài viết thời điểm hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta xem xét lại về sự việc không giống nhau của thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp tục, hao hao thực hiện những bài bác tập dượt thực hành thực tế nhỏ nhằm “xử” được yếu tố này nhé!

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

So sánh thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cùng ôn tập lại cấu trúc, cách dùng và cách nhận biết của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn để ví sánh và nhận biết được Khi nào nên dùng thì nào quý khách nhé.

So sánh về cấu trúc

Present SimplePresent Continuous
Khẳng địnhS + am/is/are + N/ADJ
S + V1

E.g.: I am nineteen years old.
She understands English.
They work in a hospital.
S + am/is/are + V-ing

E.g.: I am doing housework right now.
It is raining now.
The boys are playing in the park.
Phủ địnhS + am not / isn’t / aren’t + not + N/ADJ
S + don’t / doesn’t + V-infinitive

E.g.: I am not nineteen years old.
She doesn’t understand English.
They don’t work in a hospital.
S + am not / isn’t / aren’t + V-ing

E.g.: I am not doing housework right now.
It isn’t raining now.
The boys aren’t playing in the park.
Nghi vấn Y/NAm/is/are + S + N/ADJ?
Do/does + S + V-infinitive?

E.g.: Are you there?
Does she go to school?
Am/is/are + S + V-ing?
E.g.: Am I reading a book right now?
Is the baby still crying?
Are we cooking together at this moment?
Nghi vấn WH-WH- + am/is/are + S +…?WH- + do/does + S +…?

E.g.: Where are you?
What does he do for a living?
WH- + am/is/are + S + V-ing?

E.g.: What is she doing now?

Xem thêm:

Quy tắc thêm thắt s/es vô Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Tổng ăn ý những điều nên biết về câu trần thuật với Infinitive và Gerund

Thì sau này hoàn thiện tiếp diễn

So sánh về tín hiệu nhận biết

Present SimplePresent Continuous
Trong thì thời điểm hiện tại đơn thông thường xuất hiện nay những trạng kể từ chỉ gia tốc như: always, usually, often, sometimes, rarely, every day, once a month, once in a xanh rớt moon…

E.g.: Does Emma visit you often? (Emma sở hữu thông thường xuyên cho tới thăm hỏi chúng ta không?)

I don’t know why she bought that device – she uses it once in a xanh rớt moon. (Tôi ko biết tại vì sao cô ấy mua sắm vũ trang cơ – cô ấy rất ít Khi dùng nó.)
Các trạng kể từ chỉ thời hạn như:
Now: Bây giờ
Right now: Ngay bây giờ
At the moment: Ngay khi này
At present: Hiện tại

It’s + giờ rõ ràng + now (It’s 12 o’clock now)

E.g.: James is talking on the phone at the moment. (James đang được rỉ tai điện thoại thông minh vô thời điểm hiện nay.)

Trong câu sở hữu những động kể từ như:

 Look!Watch! (Nhìn kìa!)
E.g.: Look! A girl is jumping from the bridge! (Nhìn kìa! Cô gái đang được nhảy kể từ bên trên cầu xuống!)

 Listen! (Nghe này!)
E.g.: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai cơ đang được khóc.)

 Keep silent! (Hãy yên ổn lặng)
E.g.: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson! (Trật tự! Cô giáo đang được giảng cho tới phần chủ yếu của tất cả bài!)

Watch out! = Look out! (Coi chừng)
E.g.: Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn tàu sắp đến kìa!)

Xem thêm:

Adverb Key – Sử dụng trạng kể từ vô bài bác ganh đua IELTS

Cách người sử dụng cấu hình It’s time cụt gọn gàng và dễ dàng hiểu

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

So sánh về kiểu cách sử dụng

Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Present SimplePresent Continuous
Diễn mô tả hành vi lặp cút tái diễn theo dõi thói quen thuộc hằng ngày.
E.g.: I always get up at 6.am. (Tôi luôn luôn thức dậy khi 6 giờ sáng sủa.)
Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc rằng.
E.g.: The baby is sleeping now. (Bây giờ em nhỏ bé đang được ngủ.)
Diễn mô tả một thực sự rõ ràng.
E.g.: The sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở đằng Tây.)
Diễn mô tả hành vi hoặc vụ việc rằng cộng đồng đang được ra mắt, tuy rằng ko nhất thiết nên thực sự ra mắt ngay lập tức khi rằng.
E.g.: She is looking for a job. (Cô tao đang được thăm dò tìm kiếm một việc làm.)
Diễn mô tả vụ việc xẩy ra theo dõi chương trình, thời hạn biểu rõ rệt.
E.g.: The plane takes off at 7 a.m today. (Máy cất cánh tiếp tục chứa chấp cánh khi 7 giờ sáng sủa thời điểm hôm nay.)
Diễn mô tả hành vi chuẩn bị xẩy ra vô sau này ngay sát, một plan vẫn lên lịch sẵn.
E.g.: Are you visiting your cousin this weekend? (Bạn sở hữu cho tới thăm hỏi anh bọn họ của công ty vô vào cuối tuần này?)
Diễn mô tả tâm lý, xúc cảm, xúc cảm.
E.g.: I think she is Vietnamese. (Tôi suy nghĩ cô ấy là kẻ nước Việt Nam.)
Diễn mô tả hành vi lặp cút tái diễn tạo ra sự không dễ chịu cho tất cả những người rằng. Ta thông thường người sử dụng với trạng kể từ “always” hoặc “continually”.
E.g.: Jack and Jill are always arguing. (Jack và Jill khi nào thì cũng tranh cãi không còn.)

Xem thêm:

Mách quý khách phân biệt những Thì vô giờ đồng hồ Anh đơn giản

Phân biệt thì sau này đơn và sau này tiếp tục vô giờ đồng hồ Anh

Phân biệt thì vượt lên trên khứ đơn và vượt lên trên khứ tiếp tục qua chuyện lý thuyết và bài tập

Sau phía trên, Vietop mời mọc chúng ta nằm trong thực hiện một số trong những bài bác tập dượt nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức nhé!

Xem thêm: đời người con gái nay mới 20

Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Choose the correct option

 1. What is he doing? He sits / is sitting at his desk.
 2. Listen, someone knocks / is knocking at the door.
 3. On my way home page I usually stop / am stopping vĩ đại drink a cup of coffee.
 4. Architects make / are making plans for the buildings.
 5. Are you doing / Do you bởi your homework now?
 6. I prepare / am preparing my lessons for study at the moment.
 7. It doesn’t rain / isn’t raining in winter.
 8. I always go / am going vĩ đại my office early.
 9. William comes / is coming vĩ đại our workshop on Mondays.
 10. Look, a man runs / is running across the street.

Bài 2: Put in the verbs in the correct size, using Present Continuous or Present Simple

 1. They (not / eat) _________________ bread every day.
 2. We (not / study) _________________ at the moment.
 3. (You / like) _________________ candies?
 4. (She / go) _________________ vĩ đại France often?
 5. (He / sleep) _________________ now?
 6. We (go) _________________ vĩ đại the cinema this weekend.
 7. They (study) _________________ now.
 8. It (rain) _________________ a lot here. 
 9. I (clean) _________________ my room every day.
 10. She (work) _________________ every evening. 

Bài 3: Choose the correct answer

 1. We ______ vĩ đại the tiệc ngọt tonight.
 • are go
 • aren’t going
 • don’t go
 • doesn’t go
 1. That man ______ a lot. 
 • laughs
 • is laughing
 • are laughing
 • is laugh
 1. She ______ tea every morning.
 • is drinking
 • am drinking
 • drinks
 • are drinking
 1. We ______ vĩ đại the park now.
 • are going
 • goes
 • go
 • am going
 1. My cát usually ______ with bu.
 • sleep
 • sleeps
 • does sleep
 • is sleeping
 1. Dad always ______the grass.
 • cut
 • is cut
 • is cutting
 • cuts
 1. Jean ______ vĩ đại the radio every evening.
 • is listen
 • listens
 • listen
 • is listening
 1. ______ Helen ______ her homework at the moment?
 • Is – doing
 • Does – doing
 • Does – do
 • Is – do
 1. I ______ my grandma next weekend.
 • ‘m visit
 • is visiting
 • ‘m visiting
 • visit
 1. What ______ you ______ this weekend?
 • are – doing
 • do – do
 • is – do
 • are – do

Bài 4: Complete the text with the Present Simple or Present Continuous simple size of the verbs in brackets

This is Mrs Mary Lavigne. She ______ (1. be) a primary school teacher. She ______ (2. teach) English and Maths. At the moment, she ______ (3. teach) Maths. She ______ (4. live) in London and ______ (5. be) married vĩ đại Lionel, who is French. They ______ (6. have) 2 children. Mrs Lavigne ______ (7. speak) French as well as English, but she ______ (8. not teach) it. She likes shopping.

Mrs Lavigne’s son Joël ______ (9. not like) shopping, but he ______(10. love) hanging out with friends. They usually ______ (11. go) vĩ đại the local park where they ______ (12. play) football or basketball. Today, however, Joël ______ (13. not play) football or basketball; he ______ (14. skateboard).

Mr Lionel Lavigne ______(15. work) for a multinational company. He ______ (16. not work) today, however, because he ______ (17. not feel) well. He phoned in sick.

Đáp án

Bài 1

 1. is sitting
 2. is knocking
 3. stop
 4. make
 5. Are you doing
 6. am preparing
 7. doesn’t rain
 8. go
 9. comes
 10. is running

Bài 2

 1. Don’t eat
 2. Aren’t studying
 3. Do you like
 4. Does she go
 5. Is he sleeping
 6. Are going
 7. Are studying
 8. Rains
 9. Clean
 10. Works

Bài 3

 1. aren’t going
 2. laughs
 3. drinks
 4. are going
 5. sleeps
 6. cuts
 7. is listening
 8. Is – doing
 9. ‘m visiting
 10. are – doing

Bài 4

 1. Is
 2. Teaches
 3. Is teaching
 4. Lives
 5. Is
 6. Have
 7. Speaks
 8. Doesn’t teach
 9. Doesn’t like
 10. Loves
 11. Go
 12. Play
 13. Isn’t playing 
 14. Is skateboarding
 15. Works
 16. Isn’t working
 17. Isn’t feeling

Xem thêm:

Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại tiếp tục và thời điểm hiện tại đơn có đáp án đầy đủ

Xem thêm: lời chúc mùng 1 đầu tháng may mắn

Bài tập dượt trắc nghiệm Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn sở hữu đáp án

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại tiếp tục từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Hy vọng với nội dung bài viết bên trên, IELTS Vietop vẫn hoàn toàn có thể hùn chúng ta ôn tập dượt lại về 2 Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp tục vô giờ đồng hồ Anh nhằm hoàn toàn có thể đơn giản phân biệt và dùng bọn chúng rộng lớn vô tiếp xúc hằng ngày. Chúc chúng ta học tập điểm ngữ pháp này thật tốt!