energy is fundamental to human beings

2.3/5 - (6 bình chọn)

Energy is fundamental to tướng human beings especially

Energy is fundamental to tướng human beings, especially to tướng poor people – the one – third of humanity that does not have modern energy supplies lượt thích electricity, with which their life could be improve.
Many people who live in countryside have to tướng gather fuel wood. This takes a lot of time. Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke. For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing. The main use of biogas is for cooking and heating. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, plant waste and animal manure cost almost nothing.
The tendency to tướng use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out. In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.

(Dịch nghĩa đoạn văn trên: Năng lượng là nền tảng so với thế giới, nhất là so với những người dân nghèo khó – 1 phần thân phụ thế giới không tồn tại mối cung cấp cung ứng tích điện văn minh như năng lượng điện, nhờ bại cuộc sống đời thường của mình rất có thể được nâng cấp.
Nhiều người dân quê cần chuồn lấy củi. Vấn đề này thất lạc thật nhiều thời hạn. Hơn nữa, nó tạo nên độc hại bầu không khí vô ngôi nhà vì thế sương nhiều. Đối với rất nhiều người sinh sống ở những vùng vùng quê ở những nước đang được trở nên tân tiến bên trên toàn cầu, khí sinh học tập là mối cung cấp tích điện rộng lớn sẵn sở hữu và hầu hết ko tốn xoàng. Công dụng chủ yếu của khí sinh học tập là nhằm nấu nướng và sưởi rét. Vì khí sinh học tập ko sương, nó gom xử lý yếu tố độc hại bầu không khí vô ngôi nhà. Hơn nữa, hóa học thải thực vật và phân gia súc hầu hết ko tốn xoàng gì.
Xu phía dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo đang được tăng thêm khi những mối cung cấp tích điện ko thể khởi tạo đang được dần dần hết sạch. Trong sau này ngay sát, người dân những nước đang được trở nên tân tiến rất có thể dùng dông tố hoặc sóng hải dương thực hiện mối cung cấp tích điện thân thiết thiện với môi trường xung quanh.)

Bạn đang xem: energy is fundamental to human beings

Dựa vô đoạn văn bên trên chúng ta hãy vấn đáp những thắc mắc sau

Câu số 1: What is the role of energy to tướng human beings? ( Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Nêu tầm quan trọng của tích điện so với con cái người?)

 • A. unimportant (Tiếng Việt: ko quan lại trọng)
 • B. unnecessary (Tiếng Việt: ko cần thiết thiết)
 • C. necessary (Tiếng Việt: Cần thiết)
 • D. fundamental (Tiếng Việt: Cơ bản)

Câu số 2: What vì thế poor people in countryside vì thế to tướng have energy? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Người nghèo khó ở vùng quê làm những gì để sở hữu năng lượng?)

 • A. They look for coal (Tiếng Việt: Họ lần than)
 • B. They gather fuel wood (Tiếng Việt: Họ lấy củi)
 • C. They look for oil (Tiếng Việt: Họ lần dầu)
 • D. They use gas cookers (Tiếng Việt: Họ dùng phòng bếp ga)

Câu số 3: How long does it take to tướng gather fuel wood in the countryside? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Thời lừa lọc nhằm tích lũy củi ở vùng quê là bao lâu?)

 • A. Not much time (Tiếng Việt: Không có rất nhiều thời gian)
 • B. A lot of time (Tiếng Việt: hầu hết thời gian)
 • C. Very little time (Tiếng Việt: Rất không nhiều thời gian)
 • D. Half an hour a day (Tiếng Việt: Nửa giờ một ngày)

Câu số 4: According to tướng the passage, what energy sources vì thế poor people often use for fuel? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, người nghèo khó hay được dùng những mối cung cấp tích điện này nhằm thực hiện hóa học đốt?)

 • A. oil (Tiếng Việt: dầu)
 • B. wood (Tiếng Việt: gỗ)
 • C. nuclear energy (Tiếng Việt: tích điện phân tử nhân)
 • D. petrol (Tiếng Việt: xăng dầu)

Câu số 5: What is the main use of biogas? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Công dụng chủ yếu của khí sinh học tập là gì?)

 • A. It is used mainly for cooking and heating. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa phần nhằm nấu bếp và sưởi rét.)
 • B. It is mainly used for lighting. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa phần nhằm chiếu sáng)
 • C. It is mainly used for operating.
 • D. It is mainly used for producing in factories. (Tiếng Việt: Nó được dùng đa phần nhằm tạo ra trong những ngôi nhà máy)

Câu số 6: According to tướng the passage, what is the most awful effect of using fuel wood? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, tác kinh sợ của việc dùng củi là gì?)

 • A. It causes indoor air pollution. (Tiếng Việt: Nó tạo nên độc hại bầu không khí vô nhà)
 • B. It may cause fire. ( Tiếng Việt: Nó rất có thể tạo nên cháy)
 • C. It damages their houses. (Tiếng Việt: Nó thực hiện hỏng nhà đất của họ)
 • D. It affects the local scenery. (Tiếng Việt: Nó tác động cho tới cảnh sắc địa phương)

Câu số 7: Why, according to tướng the passage, is biogas introduced to tướng poor people? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, vì sao khí sinh học tập được dùng cho những người nghèo?)

 • A. Because it is easy to tướng use (Tiếng Việt: Vì nó dễ dàng sử dụng)
 • B. Because it is not harmful (Tiếng Việt: Vì nó không tồn tại hại)
 • C. Because they lượt thích it (Tiếng Việt: Vì chúng ta mến nó)
 • D. Because it is the largest energy resources available in the countryside and cheap (Tiếng Việt: Vì đấy là mối cung cấp tích điện lớn số 1 hiện nay sở hữu ở vùng quê và rẻ)

Câu số 8: What, according to tướng the passage, are the main advantages of using biogas? (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, những ưu thế chủ yếu của việc dùng khí sinh học tập là gì?)

 • A. It is smoke-free. (Tiếng Việt: Nó ko khói)
 • B. It costs almost nothing. (Tiếng Việt: Nó hầu hết ko tốn xoàng gì)
 • C. It is clean because it is smoke-free and costs almost nothing. (Tiếng việt: Nó thật sạch vì thế nó ko sương và hầu hết ko tốn xoàng gì)
 • D. It is clean (Tiếng Việt: Nó sạch)

Câu số 9: The tendency to tướng use renewable energy sources ____. (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Xu phía dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo ____.)

 • A. goes up ( Tiếng Việt: chuồn lên)
 • B. goes down (Tiếng Việt: chuồn xuống)
 • C. fluctuates (Tiếng Việt: dao động)
 • D. levels (Tiếng Việt: mức)

Câu số 10: What, according to tướng the passage, may be used as the environment-friendly energy sources/ . (Dịch nghĩa thanh lịch Tiếng Việt: Theo đoạn văn, hóa học này rất có thể được dùng thực hiện mối cung cấp tích điện thân thiết thiện với môi trường xung quanh )

 • A. Nuclear energy (Tiếng Việt: Năng lượng phân tử nhân)
 • B. Coal (Tiếng Việt: Than đá)
 • C. Wind and sea energy (Tiếng Việt: Năng lượng dông tố và biển)
 • D. Oil (Tiếng Việt: Dầu mỏ)

Các dạng bài bác tương quan những chúng ta cũng có thể xem thêm thêm

Khoanh tròn xoe vô kể từ sở hữu phần gạch ốp chân được trị âm không giống với phần của những kể từ còn lại

+ Câu chất vấn ôn luyện 1:

 • Đáp án A. heat
 • Đáp án B. nuclear
 • Đáp án C. feat
 • Đáp án D. clean

+ Câu chất vấn ôn luyện 2:

 • Đáp án A. power
 • Đáp án B. slow
 • Đáp án C. snow
 • Đáp án D. show

+ Câu chất vấn ôn luyện 3:

Xem thêm: những câu nói hay trong cuộc sống

 • Đáp án A. plenty
 • Đáp án B. energy
 • Đáp án C. only
 • Đáp án D. hydropower

Khoanh tròn xoe kể từ sở hữu hình mẫu trọng âm không giống với hình mẫu của những kể từ sót lại.

+ Câu chất vấn ôn luyện 4:

Xem thêm: nốt ruồi ở ngón chân cái

 • Đáp án A. electric
 • Đáp án B. potential
 • Đáp án C. plentiful
 • Đáp án D. alternative

+ Câu chất vấn ôn luyện 5:

 • Đáp án A. alternative
 • Đáp án B. geothermal
 • Đáp án C. environment
 • Đáp án D. expensively

+ Câu chất vấn ôn luyện 6:

 • Đáp án A. potential
 • Đáp án B. exhausted
 • Đáp án C. pollution
 • Đáp án D. infinite

Ôn luyện kỹ năng phần Từ Vựng và Ngữ Pháp

* Khoanh tròn xoe vô câu vấn đáp rất tốt cho từng câu.

+ Câu chất vấn ôn luyện 7: Non-renewable energy sources are running ____. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Các mối cung cấp tích điện ko thể khởi tạo đang làm việc ____.)

 • Đáp án A. up
 • Đáp án B. on
 • Đáp án C. to
 • Đáp án D. out

+ Câu chất vấn ôn luyện 8: In some countries people use wind or sea ____ as the environment friendly energy sources. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Tại một số trong những vương quốc, người tao dùng dông tố hoặc hải dương ____ tựa như những mối cung cấp tích điện thân thiết thiện với môi trường xung quanh.)

 • Đáp án A. waves
 • Đáp án B. water
 • Đáp án C. products
 • Đáp án D. weeds

+ Câu chất vấn ôn luyện 9: People have used coal and oil to tướng ____ electricity for along time. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt:  Con người vẫn dùng than vãn và dầu nhằm ____ năng lượng điện kể từ lâu.)

 • Đáp án A. generation
 • Đáp án B. generated
 • Đáp án C. generate
 • Đáp án D. generates

+ Câu chất vấn ôn luyện 10: Coal and oil are non-renewable ____ sources. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Than và dầu là những mối cung cấp ____ ko thể khởi tạo.)

 • Đáp án A. engineer
 • Đáp án B. energy
 • Đáp án C. engineering
 • Đáp án D. energetic

+ Câu chất vấn ôn luyện 11: People on earth are ____ need of more nuclear energy. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Con người bên trên trái khoáy khu đất đang được ____ cần thiết nhiều tích điện phân tử nhân rộng lớn.)

 • Đáp án A. on
 • Đáp án B. at
 • Đáp án C. in
 • Đáp án D. for

+ Câu chất vấn ôn luyện 12: ____ energy uses natural sources of energy such as the sun, wind, or water for power and fuel, rather than vãn oil, coal, or nuclear power. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: ____ tích điện dùng những mối cung cấp tích điện ngẫu nhiên như mặt mày trời, dông tố hoặc nước mang đến tích điện và nhiên liệu, thay cho dầu, than vãn đá hoặc tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. Alternative
 • Đáp án B. Solar
 • Đáp án C. Hydropower
 • Đáp án D. Electricity

+ Câu chất vấn ôn luyện 13:  Oil, coal and natural gas are ____ fuels made from decayed material. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Dầu mỏ, than vãn đá và khí nhen ngẫu nhiên là ____ nhiên liệu được tạo kể từ vật tư phân bỏ.)

 • Đáp án A. unleaded
 • Đáp án B. smokeless
 • Đáp án C. solid
 • Đáp án D. fossil

+ Câu chất vấn ôn luyện 14: All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Tất cả nhiên liệu hóa thạch là ____ khoáng sản ko thể thay cho thế sau khoản thời gian sử dụng)

 • Đáp án A. unlimited
 • Đáp án B. renewable
 • Đáp án C. available
 • Đáp án D. non-renewable

+ Câu chất vấn ôn luyện 15: We should develop such ____ sources of energy as solar energy and nuclear energy. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Chúng tao nên trở nên tân tiến những mối cung cấp tích điện ____ như tích điện mặt mày trời và tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. tradition
 • Đáp án B. alternative
 • Đáp án C. revolutionary
 • Đáp án D. surprising

+ Câu chất vấn ôn luyện 16: Increased consumption will lead to tướng faster ____ of our natural resources. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Gia tăng hấp phụ tiếp tục dẫn theo ____ khoáng sản vạn vật thiên nhiên của tất cả chúng ta thời gian nhanh rộng lớn.)

 • Đáp án A. exhaust
 • Đáp án B. exhausting
 • Đáp án C. exhaustion
 • Đáp án D. exhaustive

+ Câu chất vấn ôn luyện 17:  ____ heat comes from deep inside the earth. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: ____ sức nóng tới từ sâu sắc bên phía trong trái khoáy khu đất.)

 • Đáp án A. Geothermal
 • Đáp án B. Solar
 • Đáp án C. Nuclear
 • Đáp án D. Hydro

+ Câu chất vấn ôn luyện 18: “Have you ever met the man ____ over there?” “No. Who is he?” (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: “Bạn vẫn lúc nào bắt gặp người nam nhi ____ ở bại chưa?” “Không. Anh tao là ai?”)

 • Đáp án A. stands
 • Đáp án B. is standing
 • Đáp án C. standing
 • Đáp án D. who he is standing

+ Câu chất vấn ôn luyện 19: The boy ____ the piano is my son. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Cậu nhỏ xíu ____ cây đàn piano là nam nhi tôi.)

 • Đáp án A. who is playing
 • Đáp án B. that is playing
 • Đáp án C. playing
 • Đáp án D. All are correct

+ Câu chất vấn ôn luyện 20: ____ by his parent, this boy was very sad. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt:  ____ vị thân phụ u của anh ý ấy, cậu nhỏ xíu này vẫn vô cùng buồn.)

 • Đáp án A. Punished
 • Đáp án B. Punishing
 • Đáp án C. To be punished
 • Đáp án D. Be punished

+ Câu chất vấn ôn luyện 21: We have apartment ____ the park. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Chúng tôi sở hữu căn hộ cao cấp ____ khu dã ngoại công viên.)

 • Đáp án A. overlooking
 • Đáp án B. overlooks
 • Đáp án C. to tướng overlook
 • Đáp án D. overlooked

+ Câu chất vấn ôn luyện 22: He was the last person ____ in this way. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Anh ấy là kẻ sau cùng ____ Theo phong cách này. )

 • Đáp án A. to tướng kill
 • Đáp án B. who killed
 • Đáp án C. being killed
 • Đáp án D. to tướng be killed

+ Câu chất vấn ôn luyện 23: Nellie Ross of Wyoming was the first woman _____ governor in the United States. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Nellie Ross của Wyoming là kẻ phụ phái nữ _____ thống đốc trước tiên ở Hoa Kỳ. )

 • Đáp án A. who elected
 • Đáp án B. to tướng be elected
 • Đáp án C. was elected
 • Đáp án D. her election as

+ Câu chất vấn ôn luyện 24: ____ in large quantities in the Middle East, oil became known as đen sạm gold because of the large profit it brought. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt:  ____ với con số rộng lớn ở Trung Đông, dầu lửa được gọi là vàng đen sạm vì thế lợi tức đầu tư rộng lớn tuy nhiên nó tạo nên.)

 • Đáp án A. Discovering
 • Đáp án B. Discovered
 • Đáp án C. Which was discovered
 • Đáp án D. That when discovered

+ Câu chất vấn ôn luyện 25: She is the only in the discussion ____ to tướng using nuclear power. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Cô ấy là kẻ có một không hai vô cuộc thảo luận ____ về sự dùng tích điện phân tử nhân.)

 • Đáp án A. objects
 • Đáp án B. objected
 • Đáp án C. to tướng object
 • Đáp án D. whom objects

+ Câu chất vấn ôn luyện 26: Johnny was the last applicant ____ for a position in that energy station. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt: Johnny là kẻ nộp đơn sau cùng ____ cho 1 địa điểm vô trạm tích điện bại.)

 • Đáp án A. to tướng interview
 • Đáp án B. interviewing
 • Đáp án C. to tướng be interviewed
 • Đáp án D. which is interviewed

+ Câu chất vấn ôn luyện 27: The instructions ____ by Professor Johnson helped us know more about the danger of energy pollution. (Nghĩa dịch thanh lịch Tiếng Việt:  Hướng dẫn ____ của Giáo sư Johnson đã hỗ trợ Cửa Hàng chúng tôi hiểu biết thêm về sự việc nguy nan của độc hại tích điện.)

 • Đáp án A. that explained
 • Đáp án B. explained
 • Đáp án C. explaining
 • Đáp án D. which explained