chất nào là chất điện li yếu

Câu hỏi: Chất nào là sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu?

A. HCl

B. H2O

Bạn đang xem: chất nào là chất điện li yếu

C. NaCl

D. NaO

Đáp án đích B.

Chất nào là sau đó là hóa học năng lượng điện li yếu: H2O, hóa học năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Lúc tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li 1 phần, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp, những axit yếu ớt, bazơ yếu ớt và một trong những muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

Giải mến nguyên nhân vì thế sao lựa chọn B là đúng

Chất năng lượng điện ly mạnh là những hóa học Lúc tan nội địa phân li trọn vẹn rời khỏi ion

Các hóa học năng lượng điện li mạnh

Các axit mạnh (HCl , HNO3, H2SO4,… ) bazơ mạnh (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, LiOH…). Hàu không còn những muối

Phương trình năng lượng điện li 

Với hỗn hợp axit: HCl → H+ + Cl- 

Xem thêm: Cakhia TV - Xem Bóng Đá Trực Tiếp Hôm Nay Miễn Phí, Không Quảng Cáo

Với hỗn hợp bazo: NaOH → Na+ + OH– 

Với hỗn hợp muối: Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

Chất năng lượng điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu ớt là hóa học Lúc tan nội địa, số phân tử hòa tan phân li 1 phần, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp.

Các axit yếu ớt, bazơ yếu ớt và một trong những muối bột là hóa học năng lượng điện li yếu ớt.

Những hóa học năng lượng điện li yếu ớt là:

Các axit yếu ớt như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

Các bazơ yếu ớt như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, …

Xem thêm: ket qua xo so ho chi minh

VD: CH3COOH ↔ CH3COO + H+

Sự phân li của hóa học năng lượng điện li yếu ớt là quy trình thuận nghịch tặc, lúc nào vận tốc phân li và vận tốc phối hợp những ion tạo ra lại phân tử cân nhau, cân đối cảu quy trình năng lượng điện li được thiết lập.

Lưu ý: Các hóa học như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3, … thông thường được xem là ko tan nội địa. Tuy nhiên thực tiễn vẫn đang còn sự hòa tan một lượng vô cùng nhỏ, phần bị hòa tan rất có thể phân li nên bọn chúng vẫn được xếp vô những hóa học năng lượng điện li.