câu trần thuật (reported speech)

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những trong mỗi cấu tạo ngữ pháp phổ cập và hữu dụng nhập cả văn viết lách và văn phát biểu. Cấu trúc câu tường thuật thông thường được dùng Lúc người phát biểu, người viết lách mong muốn kể lại hoặc thuật lại điều phát biểu của một ai ê.

Thông thông thường đem 3 loại câu trần thuật chính: câu trần thuật ở dạng câu kể, câu trần thuật ở dạng thắc mắc và câu trần thuật ở dạng câu khẩu lệnh. Bài viết lách sau đây tiếp tục giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về cấu tạo và cơ hội dùng của từng loại câu trần thuật bên trên. 

Bạn đang xem: câu trần thuật (reported speech)

câu tường thuật1. Câu trần thuật ở dạng câu kể

Đây là loại câu được sử dụng phổ cập nhất, dùng để làm thuật lại những điều phát biểu, mẩu chuyện của một người không giống tiếp tục phát biểu. 

Cấu trúc:  

  • S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

⇒ She said that she liked her house very much.

  • said lớn + O -> told+O

VD: He said lớn bủ, “I lượt thích this tuy nhiên.” => He told bủ he liked that song 

  • says/say lớn + O -> tells/tell + O

VD: She says lớn bủ ‘’ The sky is blue’’ => She tells bủ the sky is blue

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi

  • Yes/No questions

Câu chất vấn Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản và giản dị nhập giờ anh, thông thường chính thức bắt động kể từ TOBE hoặc trợ động từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi trần thuật thắc mắc Yes – No questions, tớ nên gửi thắc mắc thẳng lịch sự dạng xác minh, rồi tiến hành thay cho thay đổi thì, trạng kể từ chỉ thời hạn, trạng kể từ chỉ xứ sở, đại kể từ hướng đẫn, và ngôi nhà ngữ, tân ngữ, đại kể từ chiếm hữu mang lại tương thích.

  • Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là loại câu chính thức bắt những kể từ nghi kị vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say lớn + O  -> asks/ask + O

said lớn + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

  • Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for bủ here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary lớn wait for him there.

VD: “ Please cook a meal for bủ, Mary.” Mary’s boyfriend said

=>  Mary’s boyfriend told her lớn cook a meal for him.

  • Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said lớn us. 

=> The teacher told us not lớn talk in class.

Một số động kể từ thông thường người sử dụng Lúc trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một số câu trần thuật ở dạng quánh biệt

SHALL/ WOULD dùng để làm thao diễn miêu tả ý kiến đề nghị, điều mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring bủ some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để làm thao diễn miêu tả sự yêu thương cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help bủ, please?’

Xem thêm: Cập nhập tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất trên Xôi Lạc TV

 => Tom asked bủ lớn help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for bủ, Tom?’

 =>  Jane asked Tom lớn open the door for her.

Cách gửi kể từ câu thẳng lịch sự câu tường thuật

Bước 1: Xác lăm le động kể từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told bủ (that) he didn’t love bủ anymore.

Bước 2: Lùi thì của động từ 

Câu trực tiếp Câu tường thuật 
Simple present tense – Thì lúc này đơn Simple past tense – Thì vượt lên khứ đơn
Present continuous tense – Thì lúc này tiếp diễn Past continuous tense -Thì vượt lên khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt lên khứ đơn Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Present perfect tense – Thì lúc này trả thành Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành Past perfect tense – Thì vượt lên khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì lúc này hoàn thiện tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp diễn
Past continuous tense – Thì vượt lên khứ tiếp diễn Past perfect continuous tense – Thì vượt lên khứ hoàn thiện tiếp diễn
Future tense – Thì sau này đơn Future in the past tense – Thì sau này nhập vượt lên khứ
Future continuous tense – Thì sau này tiếp diễn Future continuous in the past tense – Thì sau này tiếp tục nhập vượt lên khứ

 

Bước 3: Đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu và tính kể từ sở hữu

  Câu trực tiếp Câu tường thuật
Đại kể từ nhân xưng I

We

You

He, She

They

I, we

Đại kể từ sở hữu Mine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính kể từ sở hữu My

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữ Me

Us

You

Him, her

Them

Me, us

 

Bước 4: Đổi những kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Câu trực tiếp Câu loại gián tiếp 
here there
now then/ at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day

the day before

last week the week before
ago before

 

Lưu ý: 

  • Nếu động kể từ trần thuật phân chia ở những thì lúc này tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ hướng đẫn và những trạng kể từ chỉ xứ sở na ná trạng kể từ chỉ thời hạn nhập câu thẳng Lúc gửi lịch sự câu trần thuật.

Ví dụ: 

   –  He says: “I’m going lớn Ha Noi next week.”

Xem thêm: xổ số miền bắc thứ năm hàng tuần

   ⇒ He says he is going lớn Ha Noi next week.

  • Một số động kể từ không bao giờ thay đổi Lúc gửi lịch sự điều phát biểu loại gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought lớn => ought to

Vậy là tất cả chúng ta vừa vặn tìm hiểu hiểu những kỹ năng vô nằm trong cụ thể về cấu trúc câu tường thuật rồi. Hy vọng sau bài xích này chúng ta học viên hoàn toàn có thể dùng thuần thục những cấu tạo câu trần thuật nhập tiếp xúc từng ngày cũng như các bài xích đánh giá bên trên ngôi trường lớp.

Bitu chúc bạn làm việc luyện đảm bảo chất lượng và sớm trở nên công!