câu bị dộng thì hiện tại đơn

Câu thụ động (Passive Voice) là 1 trong mỗi cấu tạo ngữ pháp cần thiết khiến cho bạn dùng giờ Anh một cơ hội linh động và “giống người phiên bản xứ” rộng lớn. Qua nội dung bài viết tiếp sau đây, IELTS Vietop mời mọc chúng ta liếc qua phần tổng quan liêu về câu thụ động ở thì lúc này đơn (Present simple — passive voice) và thực hiện một vài bài xích tập dượt thụ động Thì lúc này đơn để gia tăng kỹ năng.

Bài tập dượt thụ động Thì lúc này đơn

Tổng quan liêu về câu thụ động thì lúc này đơn

Định nghĩa và tầm quan trọng của câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) nhập giờ Anh là câu nhưng mà công ty ngữ Chịu hiệu quả của hành vi. Ta dùng loại câu này nhằm nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người dùng Chịu hiệu quả của hành vi cơ, và đối tượng người dùng tiến hành hành vi đôi lúc sẽ không còn được nói tới, hoặc bị lược quăng quật nhập câu.

Bạn đang xem: câu bị dộng thì hiện tại đơn

Bạn fake câu kể từ dữ thế chủ động sang trọng thụ động như sau:

Ta rất có thể thấy, tân ngữ ở câu dữ thế chủ động, sang trọng câu thụ động tiếp tục trở thành công ty ngữ. Động kể từ nhập câu dữ thế chủ động tiếp tục fake trở nên động kể từ dạng quá khứ phân kể từ.

Ngoài rời khỏi, khi fake câu kể từ dữ thế chủ động sang trọng thụ động, chúng ta chú ý không thay đổi thì của câu và so với những đối tượng người dùng tiến hành hành vi như I, You, We, They, He, She, It, hoặc những đối tượng người dùng ko xác lập thì tớ rất có thể lược quăng quật ở câu thụ động.

E.g.: Câu công ty động: Maria draws us. (Maria vẽ Cửa Hàng chúng tôi.)

Câu bị động: We are drawn by Maria. (Chúng tôi được vẽ lại bởi vì Maria.)

Cấu trúc 

 • Câu khẳng định: S + am/is/are + Vpp (+ by…)

E.g.: English classes are taught here every day. (Các lớp học tập giờ Anh được dạy dỗ ở phía trên thường ngày.)

Our house is built by our dad. (Ngôi nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi được xây đắp bởi vì thân phụ của Cửa Hàng chúng tôi.)

 • Câu phủ định: S + am/is/are + not + Vpp (+ by…)

E.g.: English classes aren’t taught here every day. (Các lớp học tập giờ Anh ko được dạy dỗ ở phía trên mỗi ngày.)

Our house isn’t built by our dad. (Ngôi nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi ko nên được xây đắp bởi vì thân phụ của Cửa Hàng chúng tôi.)

Chú ý: is not = isn’t; are not = aren’t

 • Câu hỏi: Am/is/are + S + Vpp (+ by…)

E.g.: Are English class taught here every day? (Các lớp học tập giờ Anh đã đạt được dạy dỗ ở phía trên thường ngày không?) -> Yes, they are. / No, they aren’t.

Is your house built by your dad? (Ngôi nhà đất của chúng ta đem nên tự phụ thân chúng ta xây không?) -> Yes, it is. / No, it isn’t.

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Xem thêm: cách gỡ hạn chế trên mess

Bảng vần âm giờ Anh

Thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập dượt thụ động Thì lúc này đơn

bị động Thì lúc này đơn

Bài 1: Rewrite the sentences in the Present simple — passive voice

 1. He opens the door.
 2. We phối the table. 
 3. She pays a lot of money.
 4. I draw a picture.
 5. They wear xanh rớt shoes. 
 6. They don’t help you. 
 7. He doesn’t open the book.
 8. You tự not write the letter.
 9. Does your mum pick you up?
 10. Does the police officer catch the thief?

Bài 2: Choose the correct answer

 1. Many cars ________ in nhật bản every year.
 • manufactured 
 • is manufactured
 • are manufactured 
 1. New apps ________ to lớn make our life easier.
 • are developed
 • do developed
 • are develop
 1. I ________  to lớn school by my mother.
 • drive
 • is driven
 • am driven
 1. Food ________ every day by the chef.
 • cooked
 • is cooked
 • are cooked
 1. History ________ by Mr. Brown.
 • is teach
 • teaches
 • is taught
 1. The dishes ________ always ________ by Anita.
 • are – done
 • is – done
 • are – do
 1. ________  French ________  in your country?
 • Does – speak
 • Is – spoken
 • Is – speaks
 1.  Personal emails ________ in our company.
 • are not used
 • not used
 • is not used

Bài 3: Rewrite the sentences in the Present simple — passive voice

 1. Mr Jones watches films.
 2. The people speak English.
 3. He reads comics.
 4. We play volleyball.
 5. They sing the tuy vậy.
 6. I take photos.
 7. She does the housework.
 8. The policemen help the children.
 9. He writes poems.
 10. Mother waters the flowers.

Bài 4:  Complete the sentences (Active or Passive Voice). Use Simple Present.

 1. He (sell) _______ cars.
 2. The xanh rớt siêu xe (sell) _______.
 3. In summer, more ice cream (eat) _______ phàn nàn in winter.
 4. She (call) _______ her grandparents every Friday.
 5. The letters (type) _______.
 6. He (take) _______ his medicine every day.
 7. Jane (take / not) _______ _______ to lớn school by her father.
 8. We (go) _______ to lớn school by bus.
 9. She (work / not) _______ _______ for a ngân hàng.
 10. Milk (keep) _______ in the refrigerator.

Đáp án

Bài 1

 1. The door is opened by him.
 2. The table is phối by us.
 3. A lot of money is paid by her.
 4. A picture is drawn by u.
 5. Blue shoes are worn by them.
 6. You are not helped by them.
 7. The book is not opened by him.
 8. The letter is not written by you.
 9. Are you picked up by your mum?
 10. Is the thief caught by the police officer?

Bài 2

 1. are manufactured 
 2. are developed
 3. am driven
 4. is cooked
 5. is taught
 6. are – done
 7. Is – spoken
 8. are not used

Bài 3

 1. Films are watched.
 2. English is spoken.
 3. Comics are read.
 4. Volleyball is played.
 5. The tuy vậy is sung.
 6. Photos are taken.
 7. The housework is done.
 8. The children are helped.
 9. Poems are written.
 10. The flowers are watered.

Bài 4

 1. He sells cars.
 2. The xanh rớt siêu xe is sold.
 3. In summer, more ice cream is eaten phàn nàn in winter.
 4. She calls her grandparents every Friday.
 5. The letters are typed.
 6. He takes his medicine every day.
 7. Jane is not taken to lớn school by her father.
 8. We go to lớn school by bus.
 9. She does not work for a ngân hàng.
 10. Milk is kept in the refrigerator.

Xem thêm:

Bài tập dượt câu bị động Thì lúc này đơn và quá khứ đơn có đáp án đầy đủ

Xem thêm: dự báo thời tiết quảng ngãi

Bài tập dượt câu bị động Thì lúc này hoàn thành xong từ cơ bản đến nâng cao

Tổng hợp bài xích tập dượt câu bị động thì sau này đơn đem đáp án

Vietop kỳ vọng qua chuyện nội dung bài viết bên trên về bài xích tập dượt thụ động Thì lúc này đơn (Present simple — passive voice), chúng ta đang được nắm rõ rộng lớn về phong thái dùng cấu tạo ngữ pháp này nhập giờ Anh. Chúc chúng ta học tập thiệt đảm bảo chất lượng và hãy ghi nhớ thông thường xuyên rèn luyện nhé!