bảng kiểm điểm cá nhân

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                 .........., ngày.....tháng....năm.......

Bạn đang xem: bảng kiểm điểm cá nhân

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chủ yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi cỗ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, thành quả đạt được

1. Về tư tưởng chủ yếu trị; phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề thói thực hiện việc:

- Về tư tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề thói thực hiện việc……………………..……………………………..

- Việc đấu giành chống, kháng những biểu thị suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, “tự biểu diễn biến”, “tự fake hóa” của cá thể. (Đối chiếu với 27 biểu thị, cá thể tự động nhận diện)………………………………………..…………..

Tự Review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

- Việc tiến hành chức vụ, quyền hạn theo đuổi quy tấp tểnh (Đảng, cơ quan ban ngành, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái khoáy tiến hành những tiêu chuẩn, trách nhiệm được phó nhập năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể tương quan cho tới thành quả, giới hạn, yếu điểm ở nghành nghề, khu vực, tổ chức triển khai, cơ sở, đơn vị chức năng vì thế bản thân phụ trách……………………...….

Tự Review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc tiến hành khẳng định tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, yếu điểm và vẹn toàn nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. nguyên nhân của giới hạn, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết trái khoáy xử lý những giới hạn, yếu điểm đã và đang được cấp cho đem thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ ràng từng giới hạn, yếu điểm (đã được tương khắc phục; đang được xử lý, cường độ tương khắc phục; không được tương khắc phục); những trở ngại, vướng giắt (nếu có); trách cứ nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Review về Lever thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm, nêu vẹn toàn nhân, xác lập trách cứ nhiệm của cá thể so với từng yếu tố được khêu gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ ràng trách cứ nhiệm của cá thể so với những giới hạn, yếu điểm của tập luyện thể (nếu có)

VI. Phương phía, giải pháp xử lý giới hạn, khuyết điểm

VII. Tự nhận nút xếp loại hóa học lượng

1. Xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□ Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ

□ Hoàn trở nên chất lượng nhiệm vụ

□  Hoàn trở nên nhiệm vụ

□ Không hoàn thành xong nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, Review của những người quản lý và vận hành, dùng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại unique công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Đánh giá chỉ, xếp loại unique đảng viên

- Nhận xét, Review của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ khuyến cáo xếp loại nút hóa học lượng:..............................................................

Xem thêm: Hướng dẫn cách xem bóng đá trực tuyến miễn phí tại VeboTV

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

- Đảng ủy, chi ủy hạ tầng xếp loại nút hóa học lượng:.............................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời gian, ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội ghi chép phiên bản kiểm điểm Đảng viên

2.4 Mẫu phiên bản kiểm điểm của giáo viên  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm...........

Họ và tên: ........................

Chức danh nghề nghiệp nghiệp: ........................

Đơn vị công tác: .....................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: .....................

2. Đạo đức, lối sống:..........................

3. Tác phong, lề thói thực hiện việc:…………......

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật:......................

5. Kết trái khoáy tiến hành chức vụ, trách nhiệm được phó (xác xác định rõ nội dung việc làm thực hiện; tỉ lệ thành phần hoàn thành xong, unique, tiến trình công việc):………………………….

6. Thái chừng đáp ứng quần chúng. #, công ty (đối với những địa điểm xúc tiếp thẳng hoặc thẳng xử lý việc làm của những người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết trái khoáy hoạt động và sinh hoạt của cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được phó quản lý và vận hành, phụ trách:……

8. Năng lực điều khiển, cai quản lý:………………………………

9. Năng lực tập trung, đoàn kết:……………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự phán xét ưu, khuyết điểm:…............................

2. Tự xếp loại hóa học lượng:……………...........................

(Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ; hoàn thành xong chất lượng nhiệm vụ; hoàn thành xong nhiệm vụ; ko hoàn thành xong nhiệm vụ).

......, ngày ....tháng....năm .....

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

..................................................

..................................................

....., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành riêng cho cấp cho đem thẩm quyền tiến công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:………………….

2. Kết trái khoáy Review, xếp loại hóa học lượng:……… …………

(Hoàn trở nên cao tay nhiệm vụ; hoàn thành xong chất lượng nhiệm vụ; hoàn thành xong nhiệm vụ; ko hoàn thành xong nhiệm vụ).

...., ngày ....tháng....năm.....

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Xem tăng những kiểu phiên bản kiểm điểm của giáo viên: Mẫu phiên bản kiểm điểm cá thể của nghề giáo và cơ hội ghi

3. Một số Note Lúc ghi chép phiên bản kiểm điểm chuẩn

Với từng mẫu mã kiểm điểm nêu bên trên, cơ hội ghi chép phiên bản kiểm điểm cũng tiến hành không giống nhau. Dưới đấy là chỉ dẫn cơ hội ghi chép cụ thể mang lại từng loại kiểm điểm nêu trên:

3.1 Kiểm điểm Lúc vi phạm kỷ luật

Với mẫu mã kiểm đặc điểm đó, lúc bấy giờ không tồn tại kiểu đúng chuẩn. Tuy nhiên, về bố cục tổng quan hao hao nội dung cần được đem của phiên bản kiểm điểm Lúc cá thể, tổ chức triển khai vi phạm kỷ luật, nội quy, quy định tiếp tục bao gồm những vấn đề sau đây:

- Cơ quan lại nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Đây thông thường là mục dành riêng cho tất cả những người quản lý và vận hành thẳng của những người nên ghi chép kiểm điểm:

  • Nếu là học viên, sinh viên: Giáo viên cỗ môn, nghề giáo công ty nhiệm, Ban giám hiệu mái ấm ngôi trường.
  • Nếu là nhân viên cấp dưới, người công nhân, người lao động: Ban giám đốc, Trưởng phần tử, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…

- tin tức của những người ghi chép kiểm điểm: Tại mục này, người ghi chép kiểm điểm nên ghi rõ ràng chúng ta và thương hiệu, công tác, việc làm, lớp học…

- Nội dung kiểm điểm: Vì đấy là kiểm điểm vì thế vi phạm nội quy, quy định nên phần này cần thiết trình diễn rõ ràng, rõ nét nội dung vụ việc, hành động vi phạm, kết quả tạo ra (nếu có), vẹn toàn nhân vi phạm, những ai thực hiện… và những nội dung không giống tùy nhập hành động vi phạm của cá thể, tổ chức triển khai.

- Cam kết của những người ghi chép phiên bản kiểm điểm: Sau Lúc xác lập lỗi sai thì người ghi chép kiểm điểm tiếp tục khẳng định sửa thay đổi, ko tái ngắt phạm lỗi.

3.2 Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên cấp dưới, người làm việc, học viên, sinh viên… Lúc kiểm điểm thời điểm cuối năm thông thường tiếp tục không tồn tại kiểu thống nhất tuy nhiên Đảng viên, cán cỗ, công chức, viên chức đấy là đòi hỏi cần thiết và được quy tấp tểnh rõ ràng bên trên những văn phiên bản tương quan cho tới đối tượng người sử dụng này.

Theo cơ, Đảng viên thì kiểu kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm được quy tấp tểnh cụ thể bên trên Hướng dẫn số 21 năm 2019. Riêng cán cỗ, công chức, viên chức thời điểm cuối năm được Review, xếp loại unique thời điểm cuối năm theo đuổi phiếu phát hành kèm cặp Nghị tấp tểnh số 90/2020/NĐ-CP.

Với những đối tượng người sử dụng không tồn tại biểu kiểu rõ ràng thì nội dung sẽ phải đem ngoài vấn đề về cơ sở tiêu thụ, người ghi chép kiểm điểm thì nên đem ưu thế, điểm yếu, thành quả đạt được và những nút xếp loại tự động nhận.

Với Đảng viên, nội dung của phiên bản kiểm điểm bao gồm:

- tin tức cụ thể về Đảng viên bao gồm chúng ta thương hiệu, tháng ngày năm sinh, công tác nhập Đảng, chủ yếu quyền…

Xem thêm: kinh chú đại bi tiếng phạn

- Ưu điểm, thành quả đạt được, giới hạn, yếu điểm của Đảng viên cơ nhập quy trình tự động tập luyện của năm.

- Tự nhận nút xếp loại: Hoàn trở nên cao tay trách nhiệm, hoàn thành xong chất lượng trách nhiệm, hoàn thành xong trách nhiệm, ko hoàn thành xong trách nhiệm.

Trên đấy là Mẫu 4 Bản kiểm điểm cá thể chuẩn chỉnh [Cập nhật 2023]. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ vui mừng lòng contact 19006192 sẽ được tương hỗ, trả lời.