bảng đông từ bất quy tắc lớp 6,7,8,9

Động kể từ bất quy tắc lớp 6 là bảng động kể từ bất quy tắc cơ phiên bản, chung những em học viên thích nghi dần dần với dạng vượt lên khứ của động kể từ. JES tổ hợp những động kể từ bất quy tắc phổ cập nhập lịch trình giờ Anh lớp 6 nhằm chúng ta dễ dàng theo dõi dõi và tra cứu vớt rộng lớn.

1. Bảng động kể từ bất quy tắc lớp 6

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
1 be was, were been được
2 beat beat beaten đánh bại
3 become became become trở thành
4 begin began begun bắt đầu
5 bet bet bet đặt cược
6 bid bid bid thầu
7 bind bound bound buộc, kết thân
8 bite bit bitten cắn
9 blow blew blown thổi
10 break broke broken đập vỡ
11 bring brought brought mang lại
12 broadcast broadcast broadcast phát sóng
13 build built built xây dựng
14 buy bought bought mua
15 catch caught caught bắt
16 choose chose chosen chọn
17 come came come đến
18 cost cost cost phải trả, trị giá
19 cut cut cut cắt
20 dig dug dug đào
21 do did done làm
22 draw drew drawn vẽ
23 drink drank drunk uống
24 drive drove driven lái xe
25 eat ate eaten ăn
26 fall fell fallen giảm
27 feed fed fed cho ăn
28 feel felt felt cảm thấy
29 fight fought fought chiến đấu
30 find found found tìm
31 fly flew flown bay
32 forget forgot forgotten quên
33 forgive forgave forgiven tha thứ
34 get got got/gotten có được
35 give gave given cung cung cấp cho
36 go went gone đi
37 grow grew grown phát triển
38 hang hung hung treo
39 have had had
40 hear heard heard nghe
41 hide hid hidden ẩn
42 hit hit hit nhấn
43 hold held held tổ chức
44 hurt hurt hurt tổn thương
45 keep kept kept giữ
46 know knew known biết
47 lay laid laid đặt, để
48 lead led led dẫn
49 leave left left lại
50 lend lent lent cho vay
51 let let let cho luật lệ, nhằm cho
52 lie lay lain nói dối
53 lose lost lost mất
54 make made made làm
55 meet met met đáp ứng
56 pay paid paid trả
57 put put put đặt, để
58 read read read đọc
59 ride rode ridden cưỡi (ngựa), giẫm (xe)
60 ring rang rung vòng
61 rise rose risen tăng
62 run ran run chạy
63 run ran run chạy
64 say said said nói
65 see saw seen thấy
66 sell sold sold bán
67 send sent sent gửi
68 shut shut shut đóng
69 sing sang sung hát
70 sit sat sat ngồi
71 sleep slept slept ngủ
72 speak spoke spoken nói
73 spend spent spent chi tiêu
74 stand stood stood đứng
75 sting stung stung chọc tức
76 swim swam swum bơi
77 swing swung swung nhún nhảy
78 take took taken
79 teach taught taught dạy
80 tell told told nói
81 think thought thought nghĩ
82 understand understood understood hiểu
83 wake woke woken thức
84 wear wore worn mặc
85 win won won giành chiến thắng
86 wind wound wound thổi
87 write wrote written viết

2. Một số mẹo học tập động kể từ bất quy tắc lớp 6

Vì việc học tập bảng động kể từ bắt quy tắc lớp 6 là khá khó khăn vì như thế nhìn bao quát bọn chúng không tồn tại một quy luật chắc chắn Khi phân tách theo hình thức vượt lên khứ và vượt lên khứ phân kể từ. Tuy nhiên, nếu như xem xét, hoàn toàn có thể vận dụng những quy tắc quy đổi chắc chắn cho tới một vài động kể từ.

Bạn đang xem: bảng đông từ bất quy tắc lớp 6,7,8,9

Xem thêm: dự báo thời tiết quảng ngãi

2.1 Các động kể từ không thay đổi cho dù phân tách ở V2 hoặc V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
bet bet bet đặt cược
bid bid bid thầu
broadcast broadcast broadcast phát sóng
cost cost cost phải trả, trị giá
cut cut cut cắt
hit hit hit nhấn
hurt hurt hurt tổn thương
let let let cho luật lệ, nhằm cho
put put put đặt, để
read read read đọc
shut shut shut đóng

2.2 Những động kể từ đem dạng V1 và V3 kiểu như nhau

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
become became become trở thành
come came come đến
run ran run chạy

2.3 Những động kể từ đem dạng V2 và V3 kiểu như nhau

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
hang hung hung treo
have had had
hear heard heard nghe
hold held held tổ chức
lead led led dẫn
leave left left lại
lose lost lost mất
make made made làm
sell sold sold bán
sit sat sat ngồi
tell told told nói
stand stood stood đứng
understand understood understood hiểu
win won won giành chiến thắng

2.4 Những động kể từ phân tách ở V2 và V3 đem đuôi là “OUGHT” hoặc “AUGHT”

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
bring brought brought mang lại
buy bought bought mua
catch caught caught bắt
fight fought fought chiến đấu
teach taught taught dạy
think thought thought nghĩ

2.5 Những động kể từ V1 đem tận nằm trong là “AY”, fake trở nên “AID” ở V2 và V3

Nguyên thể (V1) Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân kể từ (V3) Ý nghĩa
say said said nói
lay laid laid đặt, để
pay paid paid trả

Tạm kết

Trên đấy là bảng động kể từ bất quy tắc lớp 6 thường gặp gỡ và một vài quy tắc hoàn toàn có thể vận dụng nhằm lưu giữ bài bác nhanh gọn rộng lớn. Hãy nỗ lực học tập với mọi động kể từ phổ cập này vì như thế bọn chúng chung nền tảng căn phiên bản giờ Anh vững chãi rộng lớn, sẽ không còn cần “bỡ ngỡ” Khi gặp gỡ cần những công ty điểm ngữ pháp không giống khó khăn rộng lớn ở những lớp bên trên.
Xem thêm: Bảng động kể từ bất quy tắc tiên tiến nhất và không thiếu nhất

4.1/5 - (3746 bình chọn)