bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Ở nội dung bài viết sau đây, IELTS Cấp tốc sẽ với mọi em học viên lớp 6 khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về Thì hiện tại đơn (Present Simple tense), chung những em nâng cấp tài năng giải thời gian nhanh và đúng mực khi thực hiện dạng bài tập luyện phân chia Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 (word form) nhé.

Bài tập luyện phân chia Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6

Tổng quan liêu về Thì thời điểm hiện tại đơn

Cấu trúc

Cấu trúc của Thì thời điểm hiện tại đơn (Present Simple tense) như sau:

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Với động kể từ To be:

 • Khẳng định: S + am/is/are + N/ Adj
 • Phủ định: S + am/is/are + not + N/ Adj
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S +…?

Yes, S + am/is/are. / No, S + am/is/are + not.

 • Nghi vấn Wh-: WH-word + am/is/are + S (+ not) +…?

S + am/is/are (+ not) +….

Chú ý: I + am

 • He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + is
 • We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + are
 • I am = I’m; is not = isn’t; are not = aren’t

E.g.: am a student. (Tôi là học viên.)

She isn’t Vietnamese. (Cô ấy ko nên người nước Việt Nam.) 

Is she a doctor? (Cô ấy là bác bỏ sĩ à?)

Yes, she is./ No, she isn’t.

Với động kể từ thường:

 • Khẳng định: S + V1
 • Phủ định: S + do/does + not + V-infinitive
 • Nghi vấn Yes/No: Do/does + S + V-infinitive?

Yes, S + do/does. / No, S + do/does + not.

 • Nghi vấn Wh-: WH-word + do/does + S (+ not) + V-infinitive…?

S + V1

Chú ý: 

He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + V(s/es)

I/We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + V-infinitive

Do not = don’t

Does not = doesn’t

Nếu vô câu sở hữu trợ động kể từ do/does hoặc don’t/doesn’t thì tớ ko tăng s/es vào sau cùng động kể từ.

E.g.: We catch the bus every morning. (Chúng tôi bắt xe cộ buýt hằng ngày.)

She doesn’t understand English. (Cô ấy thiếu hiểu biết giờ đồng hồ Anh.) 

Does he want some tea? (Anh ấy vẫn muốn tợp chút trà không?)

Yes, he does./ No, he doesn’t.

What does she like to vì thế at the weekend? (Cô ấy mến làm cái gi vào thời điểm cuối tuần?)

She likes to play computer games. (Cô ấy mến đùa trò đùa PC.)

>>> Xem thêm: Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức về 12 thì cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh

Cách dùng và tín hiệu nhận biết

Chúng tớ dùng thì thời điểm hiện tại đơn nhằm nói tới những hành vi, thói thân quen lặp lên đường tái diễn, thực sự công cộng, mong ước và xúc cảm. Thì này cũng khá được dùng nhằm dẫn đường và chỉ dẫn, gần giống nhằm nói tới thời hạn biểu và chương trình. Ta nhận ra thì này bằng phương pháp thấy vô câu sở hữu những trạng kể từ gia tốc như always, sometimes, usually, often, rarely, never,… hoặc every + thứ/ngày/tháng/năm…

E.g.: Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở 100 chừng C.)

I usually don’t go out in the evening. (Tôi thông thường ko ra phía bên ngoài vô bữa tối.)

Where does she come from? (Cô tớ tới từ đâu?)

Xem thêm: hài tết 2018 làng ế vợ

>>> Tham khảo:

 • Trọn cỗ bài bác tập luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện sở hữu đáp án chi tiết
 • Tổng thích hợp bài bác tập luyện về những thì vô giờ đồng hồ Anh – Đáp án chỉ dẫn chi tiết

Bài tập luyện phân chia Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6

cấu trúc thìhiện tại đơn

Bạn có thể làm bài tập dưới phía trên hoặc tải về tệp tin PDF về để làm nhé.

Bài 1: Complete the sentences in the Present Simple tense in affirmative form

 1. I always ____________ (listen) to tướng music in the morning.
 2. We ________________ (have) pink shirts at trang chủ.
 3. Kate and Cynthia _______________ (like) that TV show!
 4. I never _____________ (watch) TV at night.
 5. We _________________ (want) something to tướng eat now!
 6. She _____________ (like) đen thui T-shirts.
 7. My sister ____________ (have) a new pair of jeans.
 8. He _________________ (need) a new uniform.
 9. My brother _____________ (like) to tướng go shopping at the mall.
 10. Ernesto ________________ (play) videogames every day!

Bài 2: Complete the sentences in the Present Simple tense in negative form

 1. I _______________ (not/watch) movies on Netflix.
 2. We _____________ (not/like) to tướng eat at restaurants in this đô thị.
 3. They ____________ (not/work) every day.
 4. Paola and Luis _____________(not/listen) to tướng rock music.
 5. We ________________ (not/have) English classes on Saturday.
 6. She ________________ (not/have) English classes on Sunday.
 7. Emily _______________ (not/do) her homework at night.
 8. He ________________ (not/go) to tướng the supermarket on the weekend.
 9. Manuel ____________ (not/like) to tướng eat sushi here.
 10. My sister _____________ (not/exercise) in the morning.

Bài 3: Complete the text with the “s” for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets

Lisa’s mother always _______ (wake) her up at seven o’clock. She _______ (get) up and _______ (go) to tướng the bathroom. There she _______ (wash) and _______ (brush) her teeth. Then she _______ (walk) downstairs and _______ (have) breakfast. Then she _______ (say) goodbye to tướng her parents and _______ (leave) the house. She usually _______ (catch) the bus to tướng school where she _______ (meet) some friends. After school, she _______ (do) her homework and _______ (study) for a test. Then she _______ (chat) with her friends, _______ (read) a book or _______ (watch) one of her favourite sitcoms.

Bài 4: Complete the sentences by putting the verbs into the correct khuông of Present Simple 

1. I _________________ (be) in a café now.

2. _________________ (she / play) tennis every week?

3. They _________________ (go) to tướng the cinema every Wednesday.

4. _________________ (she / be) a singer?

5. You _________________ (find) the weather here cold.

6. _________________ (they / be) on the bus?

7. Lucy _________________ (ride) her bicycle to tướng work.

8. Why _________________ (he / be) in France?

9. I _________________ (not / play) the piano often.

10. It _________________ (not / be) cold today. 

Bài 5: Form questions in the Present Simple with the words given

 1. What / you / have / for breakfast ?
 2. When / he / come / on Fridays ?
 3. How often / she / go out / with her friends ?
 4. Your brother / live / in England ?
 5. The kids / lượt thích / their new English teacher ?

Bài 6: Complete the sentences by putting the verbs into the correct khuông of Present Simple 

 1. We __________ (be) from Portugal. 
 2. _____________ (we / make) too much noise at night? 
 3. Where ____________ (Harry / study)? 
 4. ___________ (it / be) foggy today? 
 5. We __________ (not / be) late. 
 6. They ____________ (not / like) animals. 
 7. Where ____________ (you / be)? 
 8. He ____________ (not / be) an accountant. 
 9. ___________ (the dog / eat) chicken? 
 10. She _____________ (be) my sister. 

Đáp án

Bài 1

 1. Listen
 2. Have
 3. Like
 4. Watch
 5. Want
 6. Likes
 7. Has
 8. Needs
 9. Likes
 10. Plays

Bài 2

 1. Don’t watch
 2. Don’t like
 3. Don’t work
 4. Don’t listen
 5. Don’t have
 6. Doesn’t have
 7. Doesn’t do
 8. Doesn’t go
 9. Doesn’t like
 10. Doesn’t exercise

Bài 3

Lisa’s mother always wakes her up at seven o’clock. She gets up and goes to the bathroom. There she washes and brushes her teeth. Then she walks downstairs and has breakfast. Then she says goodbye to tướng her parents and leaves the house. She usually catches the bus to tướng school where she meets some friends. After school, she does her homework and studies for a test. Then she chats with her friends, reads a book or watches one of her favourite sitcoms.

Bài 4

 1. I’m in a café now.
 2. Does she play tennis every week?
 3. They go to tướng the cinema every Wednesday.
 4. Is she a singer?
 5. You find the weather here cold.
 6. Are they on the bus?
 7. Lucy rides her bicycle to tướng work.
 8. Why is he in France?
 9. I don’t play the piano often.
 10. It isn’t cold today. 

Bài 5

Xem thêm: nhiệt độ hà nội hôm nay

 1. What vì thế you have for breakfast?
 2. When does he come on Fridays?
 3. How often does she go out with her friends?
 4. Does your brother live in England?
 5. Do the kids lượt thích their new English teacher?

Bài 6

 1. We are from Portugal.
 2. Do we make too much noise at night?
 3. Where does Harry study? 
 4. Is it foggy today? 
 5. We aren’t late. 
 6. They don’t lượt thích animals. 
 7. Where are you? 
 8. He isn’t an accountant. 
 9. Does the dog eat chicken? 
 10. She’s my sister. 

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng và kiến thức gần giống hoàn thiện những bài bác tập luyện phân chia Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc đã hỗ trợ những em học viên lớp 6 nắm rõ rộng lớn về kiểu cách dùng thì này vô giờ đồng hồ Anh. Các em ghi nhớ hãy thông thường xuyên rèn luyện nhằm đạt được thành quả tốt nhất có thể nhé!

>>> Xem thêm:

 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 4 có đáp án
 • Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp tục lớp 6 có đáp án đầy đủ
 • Lý thuyết và Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn lớp 7 có đáp án